Νόμος 4061/12 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 υπηρεσίες και οι Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών αποκτούν πρόσβαση στη βάση δεδομένων που τηρείται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, εντός προθεσμίας 4 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Έως ότου οι υπηρεσίες αυτές αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων, η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων γίνεται βάσει των κτηματολογικών στοιχείων που τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 3147/2003, εξακολουθούν να διέπουν τα δικαιώματα αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων που μετέτρεψαν μέρος του εξ αδιαιρέτου δικαιώματος διηνεκούς νομής σε διαιρετό δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί των εκτάσεων του κτήματος, με απόφαση της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού εξετάζονται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας.

 

3. Οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανομών που λειτουργούν σήμερα στις Περιφέρειες της χώρας καταργούνται με τη συγκρότηση των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

 

4. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για εξαγορά ακινήτων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 3147/2003, πλην όμως, δεν εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλοτριώσεων, λόγω παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας για την εξέτασή τους, διαβιβάζονται στις Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών και εξετάζονται από τις Επιτροπές αυτές κατά τις διατάξεις του άρθρου 23. Ο Περιφερειάρχης είναι αρμόδιος για την έκδοση τίτλων σε εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου τιμήματος από τον κάτοχο του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3147/2003. Οι ίδιες Επιτροπές είναι αρμόδιες για κάθε θέμα που έχει προκύψει από την εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 3147/2003.

 

5. Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων οι οποίες αναπέμφθηκαν με αποφάσεις Νομαρχών ή Περιφερειαρχών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Αγροτικού Κώδικα και του άρθρου 7 του νόμου 3147/2003 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, διαβιβάζονται και εξετάζονται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. α) Ακίνητα, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία παραχωρήθηκαν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού βάσει διατάξεων που καταργούνται με το νόμο αυτό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, του άρθρου 4 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003), του νομοθετικού διατάγματος 203/1969 (ΦΕΚ 109/Α/1969), των άρθρων 11 και 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), των υπ' αριθμόν 73/2005 και 2358/2004 αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 837/Β/2004) και άλλων, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν.

 

β. Πράξεις παραχώρησης ακινήτων που έγιναν από το Δημόσιο προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 97 παράγραφος 5)α του προεδρικού διατάγματος 30/1996, καθώς και συμβάσεις με τις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκμίσθωσαν τα εν λόγω ακίνητα σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 του νόμου 2218/1994, του άρθρου 97 του προεδρικού διατάγματος 30/1996, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1996 και των λοιπών σχετικών διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, είναι έγκυρες, εξακολουθούν να ισχύουν και διευρύνονται οι σκοποί τους, περιλαμβάνοντας και έργα τουριστικής ανάπτυξης, ειδικών τουριστικών υποδομών, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων πολιτισμού, μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφόσον η πραγματοποίηση των έργων αυτών επιτρέπεται από τις επί μέρους διατάξεις χωροταξικού και πολεοδομικού χαρακτήρα.

 

γ) Η χρονική διάρκεια της χρήσης ακινήτων που παραχωρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 1734/1987 παρατείνεται αυτοδικαίως για είκοσι έτη από τη λήξη τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

7. Καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2732/1999 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3147/2003 και κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας στους τρίτους κατόχους.

 

8. Τα τιμήματα που οφείλονται από δικαιούχους για παραχώρηση οικοπέδων ή εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3147/2003 και του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος επαναβεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και οι σχετικοί κατάλογοι αποστέλλονται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για την είσπραξη του τιμήματος. Το τίμημα αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Αν η καταβολή του προβλέπεται σε δόσεις και δεν καταβληθεί μία οφειλόμενη δόση εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 8 του άρθρου 23.

 

9. Η με αριθμό 2556/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2290/Β/2011) εφαρμόζεται για την εκμίσθωση ακινήτων που έχουν αναρτηθεί στη δικτυακή σελίδα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των ακινήτων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

10. Στην παράγραφο 1 εδάφιο β' του άρθρου 11 του νόμου 3147/2003 μετά τη λέξη κυριότητας προστίθενται οι λέξεις και τα συνταχθέντα συμβόλαια αγοράς είναι έγκυρα και ισχυρά.

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3147/2003 μετά τη λέξη Αχαΐας προστίθενται οι λέξεις και Νομού Ηλείας. Η ανωτέρω προσθήκη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3147/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

11. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ακινήτων που παραχωρήθηκαν, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, για κοινωφελή σκοπό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 3147/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται σε 35 έτη από τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης πέραν των 35 ετών. Για τις περιπτώσεις που η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης μικρότερη ή ίση των 35 ετών, με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής, το οποίο δεν συντάχθηκε, η χρονική διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και διαρκεί για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

12. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατά τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας δεν εκτελούνται εφόσον η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών κάνει δεκτό το αίτημα του ενδιαφερομένου για μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας ή για εξαγορά κατεχόμενου ακινήτου.

 

13. α) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που μίσθωναν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αγροτικά ακίνητα, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 95/1975 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 98/Α/1975), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 138/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1975), μπορούν με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας, να ζητήσουν την παραχώρηση ακινήτων της ανωτέρω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα έως 3 έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.

 

β) Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Το τίμημα της παραχώρησης, το οποίο καθορίζεται με την ως άνω απόφαση παραχώρησης χρήσης, είναι ετήσιο και ορίζεται μέχρι 5 € / στρέμμα. Για τους όρους της παραχώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11. Μετά τη λήξη της παραχώρησης τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014). Για παράταση βλέπε την παράγραφο 4 τουάρθρου 65 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

14. α) Ο Περιφερειάρχης εκδίδει τους τίτλους κυριότητας σε δικαιούχους οικοπεδικής αποκατάστασης, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 239/Δ/1985), που καταργήθηκε, εφόσον οι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων που τους έκριναν δικαιούχους κατέστησαν τελεσίδικες.

 

β) Ομοίως, εκδίδονται οι τίτλοι κυριότητας σε δικαιούχους ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 666/1977 (ΦΕΚ 234/Α/1977), το άρθρο 2 του νόμου 3147/2003, το άρθρο 24 του Αγροτικού Κώδικα και το άρθρο 12 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1832/1951 (ΦΕΚ 153/Α/1951), που καταργήθηκαν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξόφλησαν το οφειλόμενο τίμημα.

 

γ) Για την έκδοση των παραχωρητηρίων των ως άνω περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του νόμου 4061/2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

15. α) Δεν εκδίδεται τίτλος κυριότητας για όσα ακίνητα μεταβιβάστηκαν στην οικεία Εκκλησιαστική Επιτροπή ή στη σχολική Επιτροπή ή στο Σχολικό Ταμείο, βάσει των άρθρων 28, 31ΣΤ, 163 και 198 παράγραφος 1 του Αγροτικού Κώδικα και των άρθρων 7 και 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1189/1972 (ΦΕΚ 99/Α/1972), που καταργήθηκαν.

 

β) Τα ακίνητα που μεταβιβάσθηκαν στις σχολικές Επιτροπές ή τα Σχολικά Ταμεία, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.

 

γ) Ο Περιφερειάρχης εκδίδει, ατελώς, βεβαίωση με την οποία βεβαιώνει ότι το ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εκκλησιαστική Επιτροπή ή στον οικείο Δήμο, βάσει των κτηματολογικών στοιχείων των κυρωμένων διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών της Χώρας που τηρούνται στην οικεία Περιφέρεια. Στην ίδια βεβαίωση προσδιορίζονται τα παραπάνω ακίνητα κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Η βεβαίωση αποτελεί τίτλο προς μεταγραφή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

16. Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ' εφαρμογή του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και δεν τήρησε τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3147/2003, διατηρεί την κυριότητα του οικοπέδου που δικαιώθηκε, καταργουμένου κάθε όρου και περιορισμού του δικαιώματος κυριότητας, εφόσον καταβάλλει πρόστιμο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου. Για το σκοπό αυτόν διενεργείται αυτοψία από υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο και συντάσσεται έκθεση με την οποία βεβαιώνεται η παράβαση του σχετικού όρου του προεδρικού διατάγματος. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας βεβαιώνει το πρόστιμο στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Το πρόστιμο αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και καταβάλλεται σε δύο άτοκες δόσεις, η πρώτη μέχρι 31-12-2015 και η δεύτερη μέχρι 31-12-2017. Αν δεν καταβληθεί κάποια δόση η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ανακαλεί την απόφαση παραχώρησης του οικοπέδου και η σχετική μεταβολή σημειώνεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας. Συμβόλαια αγοραπωλησίας και προσύμφωνα που συντάχθηκαν κατά παράβαση των όρων του προεδρικού διατάγματος θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά. Σε περίπτωση μεταβίβασης του οικοπέδου ο πωλητής και ο αγοραστής ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του προστίμου. Όσοι δεν κατέβαλαν το οφειλόμενο τίμημα ή κατέβαλαν μέρος αυτού για την απόκτηση του οικοπέδου και θέλουν να αποποιηθούν του δικαιώματος κυριότητας, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας την ακύρωση του τίτλου κυριότητας. Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας σημειώνεται η ακύρωση του τίτλου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται, για τις δε υπόλοιπες συντάσσονται φύλλα έκπτωσης. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις δικαιούχων οικοπέδων λόγω μετεγκατάστασης οικισμού, οι εκτάσεις του οποίου απαλλοτριώθηκαν από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, πλην όμως δεν τήρησαν τους όρους παραχώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

17. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας διαθέσιμα ή κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια και εκχερσώθηκαν για το λόγο αυτόν πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, καθώς και εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, που περιελήφθησαν στον κτηματολογικό πίνακα κυρωμένου αναδασμού του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 647/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977) και έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την προστασία τους ανακαλούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.