Νόμος 4015/11 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την πρώτη εγγραφή στο μητρώο των Αγροτικών Συνεταιρισμών που ήδη λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2810/2000 δεν απαιτείται η κάλυψη του ορίου των 30.000 € του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Η κάλυψη αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31-03-2012. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που δεν θα υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός εάν το αργότερο έως την 31-03-2012 αποφασίσουν τη συγχώνευση τους με άλλο ενεργό Αγροτικό Συνεταιρισμό ή τη συγχώνευση τους σε Αγροτικό Συνεταιρισμό που θα προκύψει κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014).

 

2. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί οι οποίοι κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως ανενεργοί, οφείλουν κατά τη δεύτερη κατά σειρά αξιολόγησή τους είτε να έχουν καταστεί ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είτε να έχουν συγχωνευθεί με άλλο ενεργό Αγροτικό Συνεταιρισμό, διαφορετικά λύονται και τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

3. Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί (αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί), αν δεν συγχωνευθούν ή δεν συστήσουν Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2810/2000. Στους συνεταιρισμούς αυτούς δεν εφαρμόζονται η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 6 του νόμου αυτού.

 

4. Η πρώτη εγγραφή των Ομάδων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων στο μητρώο διενεργείται μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από τη δημοσίευση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα και σχέδιο δήλωσης της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 

5. Οι Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν ήδη κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού και έχουν αναλάβει την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω προγραμμάτων

 

6. Η πρώτη εγγραφή των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων στο μητρώο διενεργείται μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από τη δημοσίευση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα και σχέδιο δήλωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

 

7. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2810/2000 εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για τους δασικούς συνεταιρισμούς, καθώς και για τις ήδη υφιστάμενες ενώσεις δασικών συνεταιρισμών και μέχρι την αντικατάσταση τους με ειδικό νόμο.

 

8. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του νόμου αυτού, το αργότερο μέχρι την 30-04-2014.

 

Για το σκοπό αυτόν, παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η θητεία των διοικήσεων και των οργάνων διοίκησης των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων (Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013).

 

9. Μέχρι την 30-06-2012 οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εκλογής των οργάνων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων και όλων των οργάνων τους μέχρι την 30-06-2012. Αναλόγως και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρατείνεται η θητεία όλων των οργάνων των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιρειών μέχρι την 30-06-2012.

 

10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 30-08-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.