Νόμος 4111/13 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, μετά τις λέξεις των άρθρων 28 και 29 προστίθενται οι λέξεις παράγραφος 1.

 

2. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 διαγράφεται.

 

3. Η περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τις περιπτώσεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύουν.}

 

4. Στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, μετά τη λέξη υπαλλήλων προστίθεται η φράση όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών.

 

5. Στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, η φράση ή το αντικαθίσταται από τη φράση και του.

 

6. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 μετά τη φράση εκπαιδευτικής βαθμίδας και πριν το τελευταίο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η παρούσα διάταξη δεν καταλαμβάνει τους υπαλλήλους που υπάγονται στις περιπτώσεις η', θ', ι', ι)α' της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, καθώς και εκείνους που υπάγονται στις περιπτώσεις α)α', β)β', γ)γ', δ)δ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011, καθώς και τους υπαλλήλους των οποίων ο ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.