Νόμος 4123/13 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παρεχόμενες με τον παρόντα νόμο εξουσιοδοτήσεις προς έκδοση κανονιστικών πράξεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα λοιπά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας περιέχονται στις κάτωθι διατάξεις του νόμου τούτου, ήτοι:

 

1. Άρθρο 3 παράγραφος 1, με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να επιλέγει τα αναφερόμενα στην ίδια διάταξη προϊόντα στα οποία τηρούνται τα αποθέματα πετρελαίου.

 

2. Άρθρο 7, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση:

 

α) στην παράγραφο 1, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκδίδει, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διάταγμα, με το οποίο συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και καταρτίζεται το καταστατικό της,

 

β) στην παράγραφο 4)β, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να καθορίζει τις προϋποθέσεις για την παροχή από τον Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρεία υπηρεσιών που αφορούν στη διατήρηση των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς.

 

3. Άρθρο 8, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας:

 

α) στην παράγραφο 2, να αποφασίζουν την αύξηση, και μετά τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρεία, τη μείωση ή / και κατάργηση του ποσοστού της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων κάθε οικονομικού φορέα, το οποίο δικαιούται να μεταβιβάζει σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία β' και γ' του αυτού άρθρου,

 

β) στην παράγραφο 3, να επιβάλουν στους οικονομικούς φορείς την υποχρεωτική μεταβίβαση ενός τουλάχιστον συγκεκριμένου μέρους της υποχρέωσής τους διατήρησης των αποθεμάτων στον Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρεία της χώρας, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς.

 

4. Άρθρο 14 παράγραφος 7, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να ρυθμίζει λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών σχετικά με την επισκόπηση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και της διατήρησης αποθεμάτων.

 

5. Άρθρο 16, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 13 του νόμου 3054/2002, το οποίο εξουσιοδοτεί:

 

α) με την παράγραφο 3:

 

α)α) το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει το Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΜΕΑ),

 

β)β) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού, την εφαρμογή μέτρων προβλεπόμενων στο Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και να ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εφαρμογή τους,

 

β) με την παράγραφο 6, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει σχετικά με την χρησιμοποίηση ή μη των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ισχύουσας διεθνούς απόφασης που δεσμεύει τη χώρα ή περισσότερα κράτη - μέλη,

 

γ) με την παράγραφο 8, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει τη διάθεση αποθεμάτων πέραν του υποχρεωτικού επιπέδου σε επείγουσες περιπτώσεις,

 

δ) με την παράγραφο 9, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

 

α)α) να ορίζει, στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 6, 7, 8 του άρθρου 13 του νόμου 3054/2002, τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα που ορίζονται ως υποχρεωτικά ελάχιστα,

 

β)β) να αποφασίζει την αποκατάσταση των αποθεμάτων αυτών, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα.

 

6. Άρθρο 18, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση:

 

α) στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου,

 

β) στον καθ' ύλην αρμόδιο για κάθε μέτρο έκτακτης ανάγκης Υπουργό να θεσπίζει στο πλαίσιο του άρθρου τούτου κυρώσεις για την παράβασή του.

 

7. Άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 3, με το οποίο άρθρο αντικαθίστανται αντίστοιχα οι παράγραφοι 2 και 10 του άρθρου 12 του νόμου 3054/2002, με τις οποίες διατάξεις εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

 

α) με την παράγραφο 2, να αναπροσαρμόζει το ύψος αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που πρέπει να τηρούν οι υπόχρεοι,

 

β) με την παράγραφο 10, να εκδίδει μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης.

 

8. Παράρτημα ΙΙ πρώτο εδάφιο, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποφασίζει περί εφαρμογής μιας από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα αυτό μεθόδους για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.