Νόμος 4147/13 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποιήσεις του νόμου 4024/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)), για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παράγραφος 1 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), προστίθεται εδάφιο β' ως εξής:

 

{β. Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/2006).}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) καταργείται και το δεύτερο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.