Νόμος 4199/13 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 3891/2010 που αφορούν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο 3891/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

 

{Άρθρο 9Α: Επενδύσεις τρίτων στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται η κατασκευή και η εν γένει εκτέλεση έργων επί της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), καθώς και έργων σύνδεσης βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών και συναφών χώρων και εγκαταστάσεων με την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, με δαπάνες του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η μελέτη και κατασκευή των έργων γίνεται με την έγκριση και την επίβλεψη της ΕΡΓΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Για τις αναγκαίες προς τούτο απαλλοτριώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για έργα της ΕΡΓΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας. Οι αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις αυτές βαρύνουν το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

2. Τα έργα της παραγράφου 1 μπορεί να αφορούν τη χρηματοδότηση στο σύνολο ή εν μέρει της μελέτης, κατασκευής και εν γένει εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση ή επέκταση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει το χαρακτήρα δωρεάς από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το Ελληνικό Δημόσιο.

 

3. Οι προδιαγραφές των ανωτέρω έργων στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή καθορίζονται από τον Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και διαλειτουργικότητας για σιδηροδρομικά και συνοδευτικά έργα. Μετά την ολοκλήρωσή τους, τα έργα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή Υποδομής.

 

4. Η εγκριτική απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Υποδομής και με αυτήν καθορίζεται, ο φορέας εκτέλεσης του έργου, οι όροι χρηματοδότησης, το ποσοστό ή το ποσό συμμετοχής του ενδιαφερομένου στη συνολική δαπάνη, ο τρόπος και ο χρόνος κάλυψης αυτής, οι διαδικασίες και τα όργανα διαχείρισης, επίβλεψης και παραλαβής των έργων, καθώς και κάθε άλλος αναγκαίος όρος για την εκτέλεσή τους.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 3891/2010 καταργείται.

 

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 3891/2010 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

 

{7. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία αναθέτει τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) για διάρκεια 10 ετών, με όρους αγοράς. Για τη σύναψη της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4.

 

8. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να αναθέτει στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού τη συντήρηση του τροχαίου υλικού μακράς ακινησίας που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία ή τη χρήση του, δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος, και δεν έχει εκμισθωθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή τρίτους. Η ανάθεση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με βάση τις αρχές χρέωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για τη σύναψη της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.}

 

4. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η σύναψη συμβάσεων Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) υπ' αριθμόν 1191/1969 και (ΕΟΚ) υπ' αριθμόν 1107/1970 (ΕΕL 315/2007).}

 

β) Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 3891/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Η παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα έτη 2014 έως και 2018 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία. Σχετικά υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων για τα έτη 2014 έως 2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 € ετησίως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων της παραγράφου 6 του παρόντος. Με εξαίρεση την προαναφερόμενη σύμβαση, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 μέσω περισσότερων συμβάσεων Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριμένη διαδρομή. Το αντικείμενο των ειδικότερων συμβάσεων Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες μεταφοράς επιβατών και την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.