Νόμος 4223/13 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), του άρθρου 5 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), του άρθρου 53 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 38/Α/2011) και του άρθρου 21 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α/2014).

 

2. Εντός 5 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση σε ένα μόνο φορέα της προτίμησής τους. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:

 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο κλάδος / ειδικότητα, ο βαθμός του, τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει.

 

β. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

γ. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις γνώσεις των αιτούντων υπαλλήλων και ό,τι άλλο κρίνουν απαραίτητο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε παράγραφο 1.Α του άρθρου 24 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014). Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α/2014).

 

3. Από την επομένη εργάσιμη ημέρα της υποβολής της αιτήσεως και έως την 31-12-2014, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας. Εν συνεχεία βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και η απόφαση αποστέλλεται αμελλητί προς έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος στον Υπουργό Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1.Β του άρθρου 24 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014), με το άρθρο 63 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει τη διαδικασία της μετάταξης, ο υπάλληλος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο φορέα της οργανικής του θέσης.

 

5. Το προσωπικό που μετατάσσεται κατά τις διατάξεις του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας αυτής βαρύνει το φορέα υποδοχής. Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

 

6. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επιτρέπει μετατάξεις μεταξύ των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και του άρθρου 17 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010) δεν εφαρμόζονται. Αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λαμβάνονται υπόψη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.