Νόμος 4250/14 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 63/Α/2009), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{8. Η υπηρεσία των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, καθώς και η προϋπηρεσία στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, από την ισχύ του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997) και των προγενέστερων νόμων ([Ν] 1982/1990, [Ν] 1943/1991 και [Ν] 2266/1994), λογίζεται ως υπηρεσία προϊσταμένου Τμήματος, η δε υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Επιθεωρητή λογίζεται από την έναρξή της, ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως προς τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση.}

 

2. Η περίπτωση α' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του νόμου 4038/2012, συμπληρώνεται ως εξής:

 

Μετά τη λέξη διάταξης προστίθενται οι λέξεις που κάθε φορά ισχύουν.

 

3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 3979/2011, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ο Ειδικός Γραμματέας, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλήψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 01-01-2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), σε φορείς του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων κατά το άρθρο 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), σε φορείς όπου δεν υφίστανται εκκρεμείς διορισμοί για την πλήρωση θέσεων ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά για αυτούς, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη νέα προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δεν έχουν διοριστεί με βάση τον πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται. Στη νέα προκήρυξη, οι ανωτέρω επιτυχόντες δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

 

Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων.

 

Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που εκδόθηκε μετά την 01-01-2009. Με τη νέα προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων.

 

Επιτυχόντες, σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παρούσας, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και συμμετέχοντες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31-12-2015, με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν ισχύει το κώλυμα της παραγράφου 17 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. α) Αιτήσεις θεραπείας (άρθρο 24 παράγραφος 1 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)) κατά των τελικών πινάκων κατάταξης υπαλλήλων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ασκούνται ενώπιον του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα που κατάρτισε τους πίνακες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 1 μηνός από την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

β) Επί τελικών πινάκων που έχουν ήδη καταρτισθεί και αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και έχει παρέλθει η κατά την παράγραφο 1 προθεσμία, οι κατά την ίδια παράγραφο αιτήσεις θεραπείας ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ) Αιτήσεις θεραπείας που έχουν ήδη ασκηθεί κατά των πινάκων των προηγούμενων παραγράφων εξετάζονται χωρίς ανάγκη επαναλήψεώς τους.}

 

6. Στο άρθρο 44 του νόμου 4238/2014 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Για τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου 4238/2014 οποιαδήποτε διόρθωση στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης των πινάκων συνδρομής κριτηρίων, καθώς και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις θεραπείας από τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στη διαδικασία, εξετάζονται από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης.

 

4. Οι οριζόμενες στην παράγραφο 7 του άρθρου 90 προθεσμίες ισχύουν αναλόγως και για την άσκηση αιτήσεων θεραπείας κατά των τελικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 

7. Α. Στο τέλος της παραγράφου Α' του άρθρου 92 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κλάδου Τεχνικού / ειδικότητας Οδηγών που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του άρθρου 93 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) και είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία που προβλεπόταν με την υπ' αριθμόν 30355/2013 (ΦΕΚ 2893/Β/2013) ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διατέθηκαν σύμφωνα με την από 23-12-2013 απόφαση - πρακτικό με αριθμό (1) του τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, μετατάσσονται ή μεταφέρονται με απόφαση του οικείου Υπουργού στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας και, εφόσον δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων άλλων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι οποίες δεν πληρούνται μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των ως άνω μετατασσόμενων/μεταφερόμενων υπαλλήλων, οπότε και καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις που κατέχουν. Οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης / μεταφοράς. Έως τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης / μεταφοράς οι υπάλληλοι παραμένουν σε διαθεσιμότητα.}

 

Β. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου Α' του άρθρου 92 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του νόμου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/Α/2014), προστίθεται τελευταία φράση ως εξής: εκτός αν άλλως ορίζεται.

 

8. Το άρθρο 30 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του νόμου 3448/2006, του άρθρου 5 του νόμου 3613/2007, του άρθρου 53 του νόμου 3979/2011 και του άρθρου 21 του νόμου 4210/2013.

 

2. Εντός 5 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση σε ένα μόνο φορέα της προτίμησής τους. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:

 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο κλάδος / ειδικότητα, ο βαθμός του, τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει.

 

β. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

γ. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις γνώσεις των αιτούντων υπαλλήλων και ό,τι άλλο κρίνουν απαραίτητο.

 

3. Εντός 3 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας, επί της οποίας βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και την αποστέλλει αμελλητί για έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος στον Υπουργό Εσωτερικών.

 

Η απόφαση μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του εποπτεύοντος οργάνου.

 

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει τη διαδικασία της μετάταξης, ο υπάλληλος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο φορέα της οργανικής του θέσης.

 

5. Το προσωπικό που μετατάσσεται κατά τις διατάξεις του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας αυτής βαρύνει το φορέα υποδοχής. Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

 

6. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επιτρέπει μετατάξεις μεταξύ των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και του άρθρου 17 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010) δεν εφαρμόζονται. Αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λαμβάνονται υπόψη.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.