Νόμος 4244/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Πάσης φύσεως απαιτήσεις της εταιρίας Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Ανώνυμη Εταιρεία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου για παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών προς το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Πολεμικό Ναυτικό, το Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών είτε σε εκτέλεση συμβάσεων πλαισίου είτε ειδικότερων συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Ασφάλειας, κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές της ανωτέρω εταιρίας προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι ποσοστού 80%.

 

Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και αξιώσεις της εταιρείας Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Ανώνυμη Εταιρεία προς επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

β. Ο διατάκτης της δαπάνης διαπιστώνει με σχετική του πράξη ότι η πληρωμή αυτή εμπίπτει στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου και προσδιορίζει το ύψος του παραπάνω ποσοστού.

 

γ. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τίτλοι πληρωμής έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος και δεν έχουν εξοφληθεί, με την έκδοση σχετικής συμπληρωματικής απόφασης του διατάκτη της δαπάνης. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας παραγράφου καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 181 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

2. Η εταιρία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Ανώνυμη Εταιρεία εξαιρείται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) για τις πράξεις ή συναλλαγές που ορίζονται στις περιπτώσεις α', β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 1274/2013 (ΦΕΚ 3398/Β/2013) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 31-12-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015), με την παράγραφο 1 του άρθρου 127 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4664/2020 (ΦΕΚ 32/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.