Νόμος 4276/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε τουριστικά καταλύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 της υποπαραγράφου Α.3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

2. Προϋπόθεση λειτουργίας όλων των τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 είναι η προηγούμενη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) από την αρμόδια υπηρεσία.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται ο τύπος της έντυπης αίτησης που υποβάλλεται για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ανάλογα με τη μορφή του τουριστικού καταλύματος.

 

4. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού τηρεί μητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 1 του παρόντος με αύξοντα αριθμό, ο οποίος αναγράφεται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας για τα τουριστικά καταλύματα ή στη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται στις λοιπές επιχειρήσεις. Στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή στη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων αναγράφεται επίσης και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου επιχείρησης.

 

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, καθώς και για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας της υποπερίπτωσης ε)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

 

6. Από την 01-04-2015 και εφεξής τα τουριστικά καταλύματα των υποπεριπτώσεων α)α', γ)γ', δ)δ' ως προς τα ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, ε)ε', στ)στ' της περίπτωσης α' και της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποχρεούνται να επικολλούν σε κάθε δωμάτιο αυτών, ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) και η επωνυμία της επιχείρησης. Το ανωτέρω αυτοκόλλητο θα έχει ετήσια ισχύ και θα εκδίδεται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας του. Έκαστο αντίτυπο θα φέρει ειδική θεώρηση και αύξοντα αριθμό εκδόσεως σε συνάρτηση με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος. Το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητο θα εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ή από επαγγελματικές ενώσεις μέλη του, στα οποία θα μεταβιβάζεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων η σχετική αρμοδιότητα κατόπιν καταρτίσεως εγγράφου συμβάσεως αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κοινοποιείται στο Υπουργείο Τουρισμού. Το αυτοκόλλητο θα χορηγείται κατόπιν προηγούμενης αίτησης του επιχειρηματία και αφού προηγηθεί διασταύρωση στοιχείων του τουριστικού καταλύματος με το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων που τηρεί το Υπουργείο Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού θα καθορίζεται ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του προβλεπόμενου στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσής του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) και η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) καταργούνται από 01-11-2015.

 

Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων που υπάγονται στη διαδικασία γνωστοποίησης του νόμου 4442/2016 υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης, εντός μηνός από την χορήγησή του στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 98 της υπουργικής απόφασης Α2-861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) καταργείται.

 

6. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:

 

α) Τακτικές εκπτώσεις:

 

α)α) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και

α)β) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

 

β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:

 

β)α) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και

β)β) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

 

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.}

 

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) προστίθεται στοιχείο 2 ως ακολούθως:

 

{Επιτρέπεται, πέραν των περιόδων της προηγούμενης παραγράφου, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Α.4 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.