Νόμος 4354/15 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ανώτατο όριο αποδοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 

Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζονται το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, καθώς και οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος, καθώς και των ΕΛΚΕ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4388/2016 (ΦΕΚ 93/Α/2016).

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα, τους διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους, τα μέλη εν γένει, τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης, τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και του προσωπικού, πλην των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών των διοικητικών συμβουλίων, των νομικών προσώπων του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, και των θυγατρικών τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού,

 

β) το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), έχουν την πλειοψηφία των μετοχών.

 

Εξαιρούνται, επίσης, της ρύθμισης της παραγράφου 1 όσοι, κατ' εφαρμογή της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), προσλαμβάνονται σε νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και σε θέση διοίκησής τους, για την οποία απαιτείται προηγούμενη συναίνεση, έγκριση ή πρόταση του στρατηγικού επενδυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

3. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται:

 

α) Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών, ορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδομα του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 345/1976 (ΦΕΚ 141/Α/1976), καθώς και η αποζημίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3038/2002 (ΦΕΚ 180/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013). Το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 345/1976 για τη συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) του άρθρου 100 του Συντάγματος, η αποζημίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3038/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 88 του νόμου 4139/2013, για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Δικαστήριο των άρθρων 88 παράγραφος 2 και 99 του Συντάγματος, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002) για τη συμμετοχή του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

 

β) Οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τους οποίους ως όριο ορίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 3808/2009 (ΦΕΚ 227/Α/2009).

 

γ) Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους είτε ο κύκλος εργασιών τους σε επίπεδο εταιρείας ή ομίλου υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό των εν γένει αποδοχών και πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των προσώπων της παρούσας περίπτωσης σύμφωνα με αξιολόγηση με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 90% του ανώτατου ορίου της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 210 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.