Νόμος 4354/15 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Επίδομα θέσης ευθύνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

 

(α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:

 

α)α) Γενικοί και Υπηρεσιακοί Γραμματείς: 1.400 €.

α)β) Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείου, 1.150 ευρώ.

α)γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού, 600 και 550 ευρώ αντίστοιχα.

α)δ) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 1.000 ευρώ.

α)ε) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων, 450 €.

α)στ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, 350 ευρώ.

α(ζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, 290 ευρώ.

α)η. Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, 650 €.

α)θ. Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, 450 €.

 

β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:

 

α)α) Περιφερειακοί Διευθυντές 900 ευρώ.

β)β) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 550 ευρώ.

γ)γ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 450 €.

δ)δ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, 350 ευρώ.

ε)ε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 350 ευρώ.

στ)στ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, 300 € ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν 120 τουλάχιστον μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 30 τουλάχιστον μαθητές, 350 €.

ζ)ζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 300 €.

η)η) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 250 € ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν 120 τουλάχιστον μαθητές και οι ΣΜΕΑΕ 30 τουλάχιστον μαθητές, 300 €.

θ)θ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, ΣΔΕ, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ), 150 €.

ι)ι) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, 150 €.

 

γ) Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, 290 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019), με την παράγραφο 4 του άρθρου 110 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019), με την παράγραφο 3 του άρθρου 176 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019), με το άρθρο 10 του νόμου 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/2020).

 

2. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του.

 

3. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.

 

4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από 2 βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.

 

5. Για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης που δεν αντιστοιχεί στα ανωτέρω οριζόμενα, εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Υπουργού, με την οποία οι εκάστοτε θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τον οργανισμό του φορέα, αντιστοιχίζονται με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης δεν είναι δυνατή η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.