Νόμος 4368/16 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης ανακοινώνεται νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αφενός οι θέσεις που δεν καλύπτονται και αφετέρου οι θέσεις που είναι κενές και αφορούν σε νησιωτικές ή άγονες ή προβληματικές περιοχές, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία. Προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016).

 

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), όπως ισχύει, προστίθεται, πριν το τελευταίο εδάφιο, εδάφιο ως εξής:

 

{Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που, ενώ είχαν καλυφθεί από την προκήρυξη, έμειναν κενές λόγω αιφνίδιας παραίτησης του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ή που είχαν καλυφθεί για χρονικό διάστημα 1 έως και 5 μηνών λόγω συμπλήρωσης του χρόνου της θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, πλην δεν πληρούνται για αυτές οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη κενής θέσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.}

 

3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παρούσας παραγράφου αφορούν και στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες εξετάσεις, ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή. Η παρούσα διάταξη δεν καταλαμβάνει τους ιατρούς που αποφοίτησαν, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

β. Οι κατηγορίες των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου είναι οι παρακάτω:

 

1. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

2. Οι ιατροί που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύμφωνα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

3. Οι ιατροί που έχουν την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

4. Οι Ιατροί που έχουν ιδιότητα του υπαλλήλου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας.

 

5. Οι έχοντες γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να προκύπτει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) και την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994).

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) καταργείται.}

 

5. Στον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας εκχωρούνται, από τις αρμοδιότητες του τμήματος Ιατρών Υπόχρεων και επί θητεία Υπηρεσίας Υπαίθρου της υποπερίπτωσης γ(γ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014), η απόσπαση των Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου σε Νοσοκομεία της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 183/Α/1991), καθώς και η έγκριση της παράτασης της θητείας των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε ΠΕΔΥ - Περιφερειακά ιατρεία, ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ - Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία, ΠΕΔΥ - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας της χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014). Η απόφαση της παράτασης και η ενδεχόμενη μη αποδοχή αυτής, καθώς επίσης και η αιφνίδια παραίτηση των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση θα κοινοποιείται από τις αρμόδιες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών εντός 10 ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) καταργείται. Οι ιατροί, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του καταργούμενου άρθρου 10 του νόμου 4316/2014 και κατά τη δημοσίευση του παρόντος είτε δεν έχουν επιλεγεί είτε δεν έχουν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν, εφόσον δεν απαλλάσσονται νομίμως, να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας εξετάσεις. Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της τοποθέτησής τους για την εκπλήρωσή της, δικαιούνται, μετά από αντίστοιχες αιτήσεις τους, αφενός της χρονικής παράτασης της τοποθέτησής τους στην ειδικότητα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους στην υπηρεσία υπαίθρου και αφετέρου της καταχώρισής τους στον κατάλογο αναμονής για ειδίκευση πλέον του προκαταρκτικού σταδίου και για το στάδιο της κύριας ειδικότητας.

 

Το ίδιο ισχύει και για όσους συμμετείχαν στην υπ' αριθμόν Α2Γ/ΓΠ/7237/2016 προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων του Υπουργείου Υγείας και δεν επελέγησαν.

 

Τα ίδια δικαιώματα έχουν και οι επιλεγέντες από την υπ' αριθμόν Α2Γ/ΓΠ/7237/2016 προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ -Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ -Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων του Υπουργείου Υγείας, μετά την ανάληψη της υπηρεσίας για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

7. Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.