Νόμος 4208/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες εξετάσεις, ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή. Η παρούσα διάταξη δεν καταλαμβάνει τους ιατρούς που αποφοίτησαν, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

β. Οι κατηγορίες των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου είναι οι παρακάτω:

 

1. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

2. Οι ιατροί που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύμφωνα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

3. Οι ιατροί ή οδοντίατροι που έχουν την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

4. Οι Ιατροί που έχουν ιδιότητα του υπαλλήλου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας.

 

5. Οι έχοντες γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να προκύπτει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) και την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994).

 

6. Οι ιατροί που έχουν αποκτήσει τον τίτλο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή θα ασκηθούν προς απόκτησή του.

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις, που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές, ή άγονες και προβληματικές σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/1987), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία.

 

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην υπ' αριθμόν 18757/1911 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 311/Β/1911) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών.

 

Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού μετά από εισήγηση του Νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο.

 

Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει δε μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό, που επιλέγεται με βάση την επόμενη προκήρυξη.

 

Επιπλέον, στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ' Ζώνη σύμφωνα με την Υ10Α/ΓΠ (ΦΕΚ 1145/Β/2011) αν η θέση, που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η θητεία του υπηρετούντος, με παράταση, ιατρού σε άλλο Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας, που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη, έμειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε άγονες ή απομακρυσμένες νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ' Ζώνη ως ανωτέρω θα υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Ιατρείο της ευθύνης του, που έχουν διοριστεί και θα επιτρέπεται η μετακίνησή τους σε άλλα Περιφερειακά Ιατρεία ή σε Πολυδύναμα Ιατρεία της ευθύνης του, μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας που υπάγονται.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013), με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

3. To άρθρο 2 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) συμπληρώνεται μετά τη λέξη πανεπιστημιακό και μετά τη λέξη εβδομάδας ως ακολούθως:

 

{Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό ή υπηρεσίας υπαίθρου, σε εργάσιμη ημέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας από την ημέρα πραγματοποίησης της ενεργούς εφημερίας.}

 

4. Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ή την πρόσληψη στο ΠΕΔΥ, η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου και επί θητεία) στις νησιωτικές περιοχές και στις άγονες ή προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, αναγνωρίζεται και υπολογίζεται στο πενταπλό σε σχέση με την προϋπηρεσία των υπολοίπων ιατρών.

 

Για τους επί θητεία ειδικευμένους ιατρούς, η προϋπηρεσία στις παραπάνω περιοχές υπολογίζεται στο επταπλό.

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από τις 18-11-2013, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4208/2013 (18-11-2013), για τους ιατρούς που αποφοίτησαν από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, για δε τους ιατρούς, που αποφοίτησαν πριν τις 18-11-2013, ισχύει μόνον για την υπηρεσία υπαίθρου (υποχρεωτική και επί θητεία) που διανύεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

5. Για την πρόσληψη στο ΠΕΔΥ ή τη σύναψη σύμβασης με το ΠΕΔΥ για παροχή υπηρεσιών υγείας, οι ιατροί υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

6. Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και καταλαμβάνει τους ιατρούς, που θα αποφοιτήσουν με την έναρξη ισχύος του νόμου.

 

7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α' έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 47 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.