Νόμος 4368/16 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, εντός των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην διοικητικού και των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 35 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) και τις διατάξεις για λόγους υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).

 

2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας άλλης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται στα 2 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για 1 επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του υπαλλήλου.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, όπου απαιτείται κοινή απόφασή τους, για την απόσπαση αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016).

 

3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, πλην των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) και του άρθρου 71 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016).

 

4. Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι μετατάξεις του προσωπικού μιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας άλλης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, για την μετάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

5. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται 2 φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι μετατάξεις για λόγους υγείας και για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, που υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), πλην της διάταξης της παραγράφου 9 αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016).

 

6. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που βρίσκονται στην ίδια Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας άλλης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών, χωρίς γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

Το χρονικό όριο των μετακινήσεων ορίζεται σε 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης 3 επιπλέον μηνών, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, μετά από αίτηση του υπαλλήλου.

 

7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/της συζύγου του/της ή των τέκνων του/της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016).

 

8. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάλληλοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου δύνανται, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστημα έως 2 ετών σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανόμενης της δημιουργίας και εφαρμογής σχετικού κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος.

 

10. Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που είναι σύζυγοι των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 2946/2001 (Α'224), επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους ή σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που απέχει έως και 25 km από την πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της περιοχής.

 

Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, εάν διενεργούνται εντός της ίδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και εάν διενεργούνται μεταξύ δύο Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία των ανωτέρω αποσπάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.