Νόμος 4414/16 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του ρυθμιστικού της έργου, την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτών, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει 20 συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία λήξης αυτών την 30-06-2018. Η πρόσληψη γίνεται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για το προσλαμβανόμενο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Η παροχή υπηρεσιών από το προσλαμβανόμενο προσωπικό της παραγράφου αυτής δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης των ως άνω Συμβάσεων, οι Συμβάσεις αυτές μπορούν να αντικαθίστανται με νέες με ημερομηνία λήξης την 30-06-2018.

 

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

2. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από:

 

α) τη θέση σε λειτουργία και την υποστήριξη του νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης,

 

β) την Ειδική Αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 του νόμου 3468/2006 και

 

γ) την οργάνωση και τη διεξαγωγή των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση (NOME) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 133 έως και 141 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), καθώς και τη λειτουργία της αντίστοιχης δευτερογενούς αγοράς και της συμπληρωματικής εκκαθάρισης, ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι πέντε (25) συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια.

 

Η πρόσληψη γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.