Νόμος 4414/16 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Θέματα για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πέραν των θέσεων που έχουν έως σήμερα προβλεφθεί στο νόμο 2773/1999 και σε άλλες διατάξεις, συνιστώνται επιπλέον 27 θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται ως εξής:

 

Α. 26 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διακρίνονται σε:

 

α)α) 12 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991, καθώς και όσα ειδικότερα καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

β)β) δεκατέσσερις (14) θέσεις διοικητικού προσωπικού εκ των οποίων 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 4 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 2 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής (σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, καθώς και 2 θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με τα προσόντα πρόσληψης του διοικητικού προσωπικού που καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Β. Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο οποίος προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2773/1999. Η θέση καταλαμβάνεται από δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με συνολική ενεργή δικηγορική προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών και με ειδικότερα προσόντα που θα καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αποδοχές για την παροχή των υπηρεσιών του νομικού συμβούλου καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. H σύμβαση του νομικού συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας του Προέδρου. Καθήκοντα του νομικού συμβούλου είναι η παροχή στον Πρόεδρο και την Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων και γενικά κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, καθώς και η δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής κατόπιν εντολής του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ο νομικός σύμβουλος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν εντολής του Προέδρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του νομικού συμβούλου καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Ο νομικός σύμβουλος υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο παρέχει νομικές υπηρεσίες στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ενεργειακό τομέα. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έμμισθης εντολής του εκ μέρους της Αρχής και γεννά υποχρέωση επιστροφής του συνόλου των αποδοχών που έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να καταγγείλει τη σύμβαση και να επαναπροκηρύξει τη θέση.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Σε περίπτωση που οι αποδοχές που λαμβάνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έμμισθης εντολής ή θητείας, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, υπερβαίνουν τις αποδοχές που καθορίζονται με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική διαφορά που λαμβάνεται από τον υπάλληλο μέχρι την για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησή του από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

Στις αμοιβές των Μελών και του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

δεν συνυπολογίζονται τυχόν αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς πόρους και ιδίως ερευνητικά προγράμματα ή ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης στα οποία συμμετέχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

3. Το άρθρο 40 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

 

{1. H Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.

 

Τα ανωτέρω αυτοτελή Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τη διεύθυνση των Γραφείων αναλαμβάνει μέλος της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είτε Ειδικός Επιστήμονας είτε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που επιλέγεται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας χωρίς άλλη διαδικασία. Τα ανωτέρω Γραφεία στελεχώνονται με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας από μέλη της Γραμματείας της, καθώς και από ειδικούς συνεργάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005), όπως ισχύει. Οι ειδικοί συνεργάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005) εξομοιώνονται ως προς το νομικό καθεστώς τους προς τους μετακλητούς υπαλλήλους, με εξαίρεση τα εργασιακά και μισθολογικά τους ζητήματα για τα οποία γίνεται αντιστοίχιση με το καθεστώς ειδικοτήτων και θέσεων του λοιπού προσωπικού της γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ανάλογα με την περίπτωση, με απόφαση του Πρόεδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας χωρίς άλλη διαδικασία.

 

2. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα, καθώς και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων.

 

Με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και εξειδικεύονται ή επεκτείνονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων. Με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τοποθετούνται τα μέλη της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά Διευθύνσεις και Τμήματα.

 

3. Σε καθεμία από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ορίζεται Προϊστάμενος και Αναπληρωτής, για τριετή θητεία με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μετά από εισήγηση του Προέδρου. Στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών προΐσταται Δικηγόρος της Αρχής με σχέση έμμισθης εντολής διορισμένος στον Άρειο Πάγο. Τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή των Προϊσταμένων και των Αναπληρωτών τους, καθώς και η σχετική διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Έως τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), η διαβάθμιση και η υπαγωγή σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος της παραγράφου 1 του παρόντος, των Μονάδων, Ομάδων Εργασίας και Τμημάτων που λειτουργούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας βάσει του προεδρικού διατάγματος 139/2001 (ΦΕΚ 121/Α/2001), γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας ή του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το όργανο που έχει την αρμοδιότητα για την τοποθέτηση του αντίστοιχου προϊσταμένου, βάσει του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

5. Πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή, τη διάρθρωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τον ορισμό των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της.}

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως ισχύει, καταργείται και στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνιστάται 1 θέση ειδικού συμβούλου του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για θέματα ενέργειας. Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας.

 

Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας. Η σύμβαση του ειδικού συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας του Προέδρου. Οι αποδοχές για την παροχή των υπηρεσιών του ειδικού συμβούλου καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. Ο ειδικός σύμβουλος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η σχετική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4001/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{H αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται δύναται να ασκείται παράλληλα και από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

7. Η εκτέλεση του εγκεκριμένου κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας πραγματοποιείται αποκλειστικά με αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής και δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού ή άλλου οργάνου που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως εκάστοτε ισχύει.

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του νόμου 4001/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου προστίθεται η εξής φράση: ή τυχόν προσωπικής διαφοράς αποδοχών.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο αποσπασμένος υπάλληλος κατατάσσεται κατά την κρίση της Αρχής, σε κατηγορία προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του και εξομοιώνεται ως προς τα μισθολογικά και λοιπά εργασιακά θέματα της κατηγορίας αυτής.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του νόμου 4001/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Εφόσον οι αποδοχές υπαλλήλου που προέρχεται από φορέα του Δημοσίου Τομέα και μετατάσσεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι χαμηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν από τη μετάταξή του, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν τη μετάταξη, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν προσωπικής διαφοράς αποδοχών.}

 

10. Έως τις 31-12-2017 δεν ισχύουν για τις αποσπάσεις υπαλλήλων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οι χρονικοί περιορισμοί που τίθενται στις παραγράφους 4, 8 και 9 του άρθρου 68 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

11. Έως την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 45 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται με απόφασή της να καθορίζει τις ειδικότητες του προσωπικού, οι οποίες δεν έχουν χαρακτηρισθεί.

 

12. Στο τέλος του άρθρου 40 του νόμου 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να απασχολεί μέχρι 3 ασκούμενους δικηγόρους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

 

Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καθορίζονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.}

 

13. Στο άρθρο 8 του νόμου 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η συμμετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι υποχρεωτική, εκτός εάν Μέλος έχει δηλώσει στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν, ή αδυναμία συμμετοχής για σπουδαίο λόγο.}

 

14. Η ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου επί του κτηρίου επί της οδού Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, βάσει του υπ' αριθμόν 6.277/12-02-2008 συμβολαίου αγοράς, στο οποίο στεγάζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μεταβιβάζεται κατά κυριότητα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εκ του νόμου αυτού, χωρίς άλλη διαδικασία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.