Νόμος 4423/16 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται έως 31-03-2020 εντός προθεσμίας 2 ετών από την έναρξη ισχύος του, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 1 ακόμη έτος, χορηγούμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου, να μεριμνήσουν:

 

α) για τη βεβαίωση της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών,

 

β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από 21. Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια,

 

γ) για την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών τους που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 1 των άρθρων 17 και 18, αντιστοίχως, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο, Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας που δεν προσάρμοσαν το καταστατικό τους, κατά τα ως άνω, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 λύονται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον,

 

δ) για την εγγραφή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 23, στο κεντρικό και περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών του άρθρου 23. Μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας της παραγράφου 1 οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας μπορούν να αναλαμβάνουν δασικές εργασίες ανεξαρτήτως της εγγραφής τους ή μη στο Μητρώο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 144 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου της από 30-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145/Α/2019).

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των υφισταμένων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας μεριμνούν για την προσαρμογή του καταστατικού του, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 21.

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, κατά τα ως άνω.

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση ή θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της παρατεταμένης θητείας τους -κατά τα ως άνω- και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει τις κενές θέσεις με μέλη του συνεταιρισμού, εφόσον ο αριθμός των μελών που λείπουν είναι μικρότερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο αριθμός των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που κενώνεται είναι μεγαλύτερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του διενεργούνται αρχαιρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου της από 30-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145/Α/2019).

 

3. Εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 με δυνατότητα παράτασης για 3 ακόμη μήνες, χορηγούμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας μεριμνούν:

 

α) για τη διαγραφή από το Μητρώο τους, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 35, όσων μελών τους δεν ενεγράφησαν στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1,

 

β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους, εφόσον αυτά - κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, κατ' εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου - είναι λιγότερα από τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο. Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια. Αν η προβλεπομένη από την παράγραφο 4 του άρθρου 32, που εφαρμόζεται αναλόγως, γνωστοποίηση της διάλυσης στην εποπτεύουσα αρχή και στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργείται από τον πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,

 

γ) για την προσαρμογή του καταστατικού τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου,

 

δ) για την εγγραφή τους, μετά από αίτησή τους, στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών του άρθρου 23. Κατά τα λοιπά, ως προς τα θέματα της προσαρμογής του Καταστατικού, της εγγραφής στο Μητρώο και της παράτασης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και για τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Ενώσεις αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, αντίστοιχα.

 

4. Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, οι οποίοι μετέχουν σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2810/2000 με λοιπά μέλη αγροτικούς συνεταιρισμούς, απασχολούμενους σε οποιοδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας και οι οποίες Ενώσεις υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε επειδή δεν μετατράπηκαν σε Αγροτικό Συνεταιρισμό, είτε επειδή δεν τέθηκαν σε αναγκαστική εκκαθάριση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 του νόμου 4015/2011, διαγράφονται αυτοδίκαια από την αντίστοιχη Ένωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.