Νόμος 4461/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας διοικούνται από Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια, τα οποία συνιστώνται σε αυτές.

 

Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια είναι επταμελή και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, μέσα σε 5 μήνες από την έναρξη ισχύος της απόφασης σύστασης των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας και ένταξης των Τομέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Η γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης του Υπουργού Υγείας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προσώπων, ο Υπουργός Υγείας ορίζει πρόσωπα με κύρος και εμπειρία στην ψυχική υγεία κατά προτεραιότητα από τους Τομείς Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας. Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια επιπλέον τριετία. Τα μέλη των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων μπορεί να παυθούν και να αντικατασταθούν πριν τη λήξη της θητείας τους για σπουδαίο λόγο.

 

2. Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια, απαρτίζονται από τους εξής:

 

α) τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας,

 

β) 1 ψυχίατρο, συντονιστή Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας ή διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή άλλων Μονάδων Ψυχικής Υγείας ενηλίκων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2716/1999 ή Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ψυχιατρικών τμημάτων των νοσοκομείων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 (ΦΕΚ 254/Α/1953) και του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) των Τομέων Ψυχικής Υγείας της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας ή Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

γ) 1 παιδοψυχίατρο, συντονιστή διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή άλλων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για παιδιά και εφήβους της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2716/1999 ή έναν Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ψυχιατρικών τμημάτων παιδιών και εφήβων των νοσοκομείων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 και του νόμου [Ν] 1397/1983 των Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας ή Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, με τον αναπληρωτή του. Εάν δεν υπάρχουν μονάδες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στους τομείς της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας, μέλος του αντίστοιχου Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου ορίζεται επαγγελματίας ψυχικής υγείας (ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός ή λογοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ή επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής με ψυχιατρική ειδικότητα ή σε περίπτωση έλλειψης νοσηλευτής ή παιδαγωγός ή εκπαιδευτικός), ο οποίος υπηρετεί στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσοκομείων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 και του νόμου [Ν] 1397/1983 ή κατά περίπτωση στις Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές, με τον αναπληρωτή του,

 

δ) 1 επαγγελματία, που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό ή λογοθεραπευτή ή ειδικό παιδαγωγό ή εργοθεραπευτή ή επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή με ψυχιατρική ειδικότητα και σε περίπτωση έλλειψης αυτού νοσηλευτή, ή φυσικοθεραπευτή), ο οποίος υπηρετεί στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2716/1999 ή των νοσοκομείων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 και του νόμου [Ν] 1397/1983 των Τομέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας ή κατά περίπτωση στις Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές ή Παιδοψυχιατρικές Κλινικές, με τον αναπληρωτή του,

 

ε) 1 ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος υπηρετεί σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του νόμου 2716/1999 που εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας, με τον αναπληρωτή του,

 

στ) 1 από τους Προέδρους των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων, ο οποίος ορίζεται από τους Προέδρους των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και συμμετέχει στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο με ετήσια θητεία, με τον αναπληρωτή του. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Πρόεδρος εισηγείται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας για όλα τα θέματα που έχουν εισηγηθεί Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,

 

ζ) 1 εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με αναπληρωτή του 1 εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Διοίκηση Τομέων Ψυχικής Υγείας και ορίζονται από αυτούς.

 

3. Τα μέλη των περιπτώσεων β' έως και ε' της παραγράφου 2 ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας από το ειδικό μητρώο υποψηφίων μελών για το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας, το οποίο δημιουργείται και τηρείται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει βιογραφικό σημείωμα στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

4. Η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας εισηγείται στον Υπουργό για τα μέλη των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 2, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 45 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας των βιογραφικών των υποψηφίων. Η επιλογή γίνεται με βάση τη διοικητική εμπειρία, το επιστημονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική ψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα μέλη των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 

5. Οι θέσεις των μελών στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο είναι τιμητικές και άμισθες. Τα μέλη του Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου και των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 144 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

6. Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια συνεδριάζουν στην έδρα της αντίστοιχης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ή στην Περιφερειακή της έδρα κατά περίπτωση. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων αναφέρεται αναλυτικά η απόφαση της πλειοψηφίας και η γνώμη της μειοψηφίας. Για τις δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων μελών των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων ισχύουν οι κείμενες διατάξεις για τη μετακίνηση με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Οι συνεδριάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.

 

7. Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας συνεδριάζουν τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των μελών τους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει απαρτία όταν παρίστανται 4 τουλάχιστον μέλη του.

 

Εάν το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο δεν συνεδριάσει επί 2 συνεχόμενους μήνες λόγω έλλειψης απαρτίας, ο Υπουργός Υγείας αντικαθιστά τα μέλη του, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

8. Τριμελής αντιπροσωπεία, που ορίζεται από κάθε Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο, συμμετέχει σε κοινή συνάντηση όλων των αντιπροσωπειών με τον Υπουργό Υγείας, περιοδικά, ανά εξάμηνο, για ενημέρωση, διαβούλευση και σχεδιασμό της περιφερειακής στρατηγικής για θέματα ψυχικής υγείας.

 

9. Τα μέλη των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων και των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας, καθώς και οι γραμματείς των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας μπορεί να λαμβάνουν ετησίως δεκαπενθήμερη εκπαιδευτική άδεια στο πλαίσιο της συνεχόμενης εκπαίδευσης επιπροσθέτως των αδειών που δικαιούνται από την υπηρεσία τους, για επικαιροποίηση των γνώσεών τους και της εμπειρίας τους σε διοικητικά θέματα, καθώς και του επιστημονικού αντικειμένου τους και ειδικότερα της κοινοτικής ψυχιατρικής. Μπορεί να χορηγηθούν εκπαιδευτικές άδειες εξωτερικού αν συμπεριλαμβάνουν επισκέψεις σε υπηρεσίες κοινοτικής ψυχικής υγείας ή ομάδες εργασίας ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και επιστημονικών εταιρειών με αντικείμενο την κοινοτική ψυχιατρική ή την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας.

 

10. Η Διοικητική Υποστήριξη των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας και των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων παρέχεται από υπαλλήλους των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή των Υγειονομικών Περιφερειών και απασχολούνται αποκλειστικά με τον τομέα της ψυχικής υγείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.