Νόμος 4600/19 - Άρθρο 144

Άρθρο 144: Τροποποιήσεις των νόμων 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) και 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης στ)στ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 2716/1999, οι λέξεις άρθρου 12 αντικαθίστανται από τις λέξεις άρθρου 11.

 

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 2716/1999 το εδάφιο: Οι θέσεις των μελών και των Προέδρων των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων είναι τιμητικές και άμισθες διαγράφεται.

 

3. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 2716/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας καταχώρισης των στοιχείων που οφείλουν οι μονάδες ψυχικής υγείας να τηρούν ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης μονάδων ψυχικής υγείας, καθώς και σε περιπτώσεις μη δυνατότητας εξαγωγής αξιόπιστων αναφορών λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας ή δυσλειτουργίας του ανωτέρω συστήματος, η επιλεξιμότητα των δαπανών για τα σχετικά χρονικά διαστήματα ελέγχεται, σύμφωνα με την οίκοθεν Υ5Α,Β/ΓΠ39321/2010 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 453/Β/2010).}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 2716/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών καθορίζεται το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των κέντρων ψυχικής υγείας και των κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας παιδιών και έφηβων ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του τομέα ψυχικής υγείας.}

 

5. Στο άρθρο 13 του νόμου 2716/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν αναλάβει τη λειτουργία άνω των 10 μονάδων ψυχικής υγείας, έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν από την επιχορήγηση των μονάδων τους λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες μισθοδοσίας που αφορούν στη συνολική διοίκηση και διαχείριση των μονάδων τους, καθώς και τον επιστημονικό συντονισμό τους.}

 

6. Από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 4461/2017 διαγράφεται η φράση Οι θέσεις των μελών στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο είναι τιμητικές και άμισθες.

 

7. Από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4461/2017 διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.