Νόμος 4512/18 - Άρθρο 374

Άρθρο 374: Οικονομικές υποχρεώσεις ανώνυμων εταιρειών καζίνο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στο μικτό κέρδος (ακαθάριστα έσοδα) των τυχερών παιγνίων των ανώνυμων εταιρειών καζίνο, κατά την έννοια της περίπτωση ι)β' του άρθρου 25 του νόμου 4002/2011, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 9 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου, ως τοιούτων νοουμένων των εταιριών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέχρι ποσού 100.000.000 € με ενιαίο συντελεστή 20%, με την επιφύλαξη της διατάξεως του επόμενου εδαφίου.

 

Ο νέος συντελεστής των επιχειρήσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο σύμφωνα με το άρθρο 369 θα είναι σε κάθε περίπτωση κατά τέσσερις μονάδες κατώτερος του συντελεστή που εφαρμόζεται σήμερα στην κάθε λειτουργούσα επιχείρηση συντελεστή.

 

2. Στο μικτό κέρδος άνω των 100.000.000 € και μέχρι των 200.000.000 €, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 15%.

 

3. Στο μικτό κέρδος άνω των 200.000.000 € και μέχρι των 500.000.000 €, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 12%.

 

4. Στο μικτό κέρδος άνω των 500.000.000 €, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 8%.

 

5. Οι συντελεστές συμμετοχής του Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων των ανώνυμων εταιρειών καζίνο των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από την 01-01-του επομένου έτους κατά το οποίο τους χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο κατά το άρθρο 369 του παρόντος νόμου, ύστερα από αίτησή τους. Εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου ημερολογιακού έτους και η άδεια χορηγηθεί το πρώτο τρίμηνο του αμέσως επομένου ημερολογιακού έτους, από την 1η Ιουλίου του έτους αυτού εφαρμόζεται ο ενιαίος συντελεστής της παραγράφου 1 στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων των ανώνυμων εταιρειών καζίνο και από την 01-01-του επομένου ημερολογιακού έτους εφαρμόζονται οι συντελεστές των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Για ανώνυμες εταιρείες καζίνο που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος νόμου για τη λειτουργία νέων καζίνο, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, οι συντελεστές των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου αυτοί εφαρμόζονται από την έναρξη λειτουργίας τους.

 

6. Οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο καταβάλλουν ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, ίσο με το 1% των ακαθάριστων εσόδων (μικτό κέρδος) των τυχερών παιγνίων που διεξάγουν.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.