Προεδρικό διάταγμα 22/6/00

ΠΔ 22-06-2000: Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά, Μαραθώνα Αττικής ως Εθνικού Πάρκου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-06-2000: Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά, Μαραθώνα Αττικής ως Εθνικού Πάρκου, (ΦΕΚ 395/Δ/2000), 03-07-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παράγραφος 3), 21 (παράγραφοι 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παράγραφοι 9 και 10) του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παράγραφος 12) του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985) όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παράγραφος 1)δ) και 3 του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως η παράγραφος 9 του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου 2819/2000 Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 ΑΕ προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 18 (παράγραφος 7) του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις της 71961/3670/1991 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενο των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 541/Β/1986).

 

7. Την 59/1999 γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου Ανατολικής Αττικής.

 

8. Τις 2/1999 (συνεδρία 38) και 4/1999 (συνεδρία 48) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

9. Την 373/1999 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Βιότοπου Σχινιά δήμου Μαραθώνα.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

11. Την 187/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Μεταφορών, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-06-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.