Νόμος 4635/19 - Άρθρο 174

Άρθρο 174: Τροποποιήσεις του νόμου 4622/2019


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί δύνανται, με απόφασή τους να μεταβιβάζουν σε Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς του Υπουργείου ή σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων, μέρος των αρμοδιοτήτων τους ή την εξουσία υπογραφής με εντολή τους. Ως Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων κατά το πρώτο εδάφιο θεωρούνται και οι αρχηγοί επιτελείων και μεγάλων μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί στους οποίους δεν υπάγονται οργανικές μονάδες δύνανται να μεταβιβάζουν εξουσία υπογραφής με εντολή τους στον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου τους για τις αρμοδιότητες που ασκούν ή τους έχουν ανατεθεί.

 

Με την ίδια απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα ή η εξουσία υπογραφής με εντολή που μεταβιβάζεται κατά την παρούσα παράγραφο, μπορεί να ασκείται και από το μεταβιβάζον διοικητικό όργανο.

 

Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή της εξουσίας υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από το αρμόδιο όργανο ακόμα και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 μετά τη λέξη μετακλητούς προστίθενται οι λέξεις ή αποσπασμένους.

 

3. Στο τέλος της παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των Ιδιαίτερων Γραφείων των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας και Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό, εφόσον υφίστανται. Με όμοια απόφαση, σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή Υπουργός Επικρατείας προΐσταται Υπουργείου δύναται η διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γραφείου του να ανατίθεται στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του οικείου Υπουργείου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019), προστίθενται 2 εδάφια, ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 45 και 46 του παρόντος, στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού ή του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης συστήνονται 2 θέσεις συνεργατών με αρμοδιότητα τη συνεργασία με τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την προβολή του κυβερνητικού έργου στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά μέσω απόσπασης από το προσωπικό του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας που έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019).}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 διαγράφονται.

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 διαγράφεται η φράση ,πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου,.

 

7. Η υποπερίπτωση (γ)γ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{τον ορισμό υπηρεσιακών παραγόντων για τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του αυτού Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εκπροσώπων του Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, φόρουμ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,}

 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 38 ισχύουν αναλόγως και για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.}

 

9. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.}

 

10. Οι υποπεριπτώσεις (α)ε) και (α)στ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 36 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{(α)ε) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: 200 μόρια,

(α)στ) 2ο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: 150 μόρια.}

 

11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 η δεύτερη υποδιαίρεση (α)στ) αναγραμματίζεται ως (α)η) και η υφιστάμενη υποδιαίρεση (α)η) αναγραμματίζεται ως (α)θ).

 

Οι νέες υποδιαιρέσεις (α)η) και (α)θ) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{(α)η) πολύ καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 30 μόρια και

(α)θ) άριστη γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 60 μόρια.}

 

12. Οι υποπεριπτώσεις (β)α) και (β)β) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του νόμου 4622/2019 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{(β)α) 2,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος,

(β)β) 3,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης,}

 

13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν η θητεία του Υπηρεσιακού Γραμματέα λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, αναλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για το υπόλοιπο της θητείας. Εάν δεν δύναται να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών, αναλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχών και σε περίπτωση αδυναμίας του ο τρίτος επιλαχών. Εάν είναι αδύνατη η ανάληψη καθηκόντων από τον τρίτο επιλαχόντα, η θέση καλύπτεται μεταβατικά με απόφαση του οικείου Υπουργού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά προσόντα διορισμού και εκκινεί η διαδικασία επιλογής νέου Υπηρεσιακού Γραμματέα.}

 

14. Ο τίτλος του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.}

 

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 40 όπου αναφέρονται οι φράσεις Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αυτά αντικαθίστανται με τα ορθά Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αντιστοίχως.

 

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 τροποποιείται ως εξής:

 

{Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτονται από:

 

(α) ιδιώτες μέσω πρόσληψης, οι οποίοι καταλαμβάνουν αποκλειστικά θέσεις μετακλητών,

(β) δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) μέσω απόσπασης,

(γ) δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν στους φορείς της προηγούμενης περίπτωσης μέσω απόσπασης.}

 

16. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 διαγράφεται η φράση και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύονται, σε περίληψη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) στην περίπτωση απόσπασης, με κοινή απόφαση του Υπουργού υποδοχής και του αρμόδιου Υπουργού προέλευσης.}

 

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποσπάσεις συνεργατών στα ιδιαίτερα γραφεία γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό.}

 

18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η λήξη της πρόσληψης ή της απόσπασης συνεργάτη μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του οικείου Υπουργού.}

 

19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πρόσληψη ή απόσπαση δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 46, εφόσον συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 76 του παρόντος.}

 

20. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 66 ο αριθμός 63 αντικαθίσταται από τον αριθμό 65.

 

21. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 66 μετά τη λέξη παράγραφο ο αριθμός 6 αντικαθίσταται από τον αριθμό 4.

 

22. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 88 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά τακτικά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας.}

 

23. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 96 μετά τη λέξη πεντακόσιες προστίθεται η λέξη τρεις.

 

24. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 96 η φράση 365 αντικαθίσταται από τη φράση 320.

 

25. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 96 μετά τη λέξη φορές προστίθεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του η φράση , με μόνη απόφαση του Διοικητή..

 

26. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 96 η φράση είτε ιδιώτες είτε διαγράφεται.

 

27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 99 καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως.

 

28. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (νόμος [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002)), όπως ισχύει, η αποδοχή ή μη των γνωμοδοτήσεων και η έγκριση ή μη των πρακτικών γίνεται με επισημειωματική πράξη του Διοικητή της Αρχής,}

 

29. Η παράγραφος 6 του άρθρου 110 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του Μέρους Γ' του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

(α) για το προσωπικό, την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς που είναι αποσπασμένοι ή διατίθεται ή διορίζονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης του άρθρου 29 του νόμου 4622/2019, στα ιδιαίτερα γραφεία του ιδίου νόμου και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

 

α)α) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες.

β)β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 8 ώρες.

γ)γ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες,}

 

30. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 115 μετά τη λέξη Εθνικής η λέξη Άμυνας αντικαθίσταται από τη λέξη Ασφάλειας.

 

31. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 116 μετά από τη λέξη άρθρων προστίθεται ο αριθμός 23, και στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου, προστίθεται η φράση , με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

32. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραμματέων Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και Συντονισμού,στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος,καθώς και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,τοποθετούνται Προϊστάμενοι μεταβατικά και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και την τοποθέτηση Προϊσταμένων κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του παρόντος.}

 

33. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 116 η φράση κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 39 αντικαθίσταται από τη φράση κατά την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

 

34. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 116 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 31 δεν είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των προς κάλυψη θέσεων ευθύνης, είναι δυνατή η τοποθέτηση στις ως άνω θέσεις, μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι διορίζονται και παύονται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 31.

 

35. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η υπ' αριθμόν Υ8/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού (2903/Β/2019) διατηρείται σε ισχύ ως προς το σύνολο των διατάξεών της, εκτός εάν τροποποιηθεί με όμοια απόφαση του Πρωθυπουργού, έως την έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.}

 

36. Η παράγραφος 15 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται τα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών ή τα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων νοούνται από τη δημοσίευση του νόμου 4622/2019 τα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων κατά τα άρθρα 45 και επόμενα του παρόντος.}

 

37. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε οποιαδήποτε θέση, στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων, συνεχίζουν τη θητεία τους και κατατάσσονται, με απόφαση του οργάνου που τους προσέλαβε, διόρισε ή απέσπασε, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3861/2010, στις θέσεις του άρθρου 46 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 45 έως 48 του παρόντος νόμου.}

 

38. Μετά την παράγραφο 17 του άρθρου 116 του νόμου 4622/2019 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{18. Αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων που εκδόθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος, νοούνται εφεξής ως αποσπάσεις.}

 

39. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 118 προστίθεται από την έναρξη ισχύος του, εδάφιο ως εξής:

 

{Για την ανανέωση των αποσπάσεων αυτών εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 96.}

 

40. Η παράγραφος 18 του άρθρου 119 αντικαθίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως εξής:

 

{18. Τα άρθρα 1 έως 9 του νόμου 3074/2002, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης κι Ελέγχου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 296/Α/2002).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.