Νόμος 4673/20 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και Ενώσεις αυτών, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του νόμου 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται αυτοδίκαια εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται κάθε τυχόν αναγκαία λεπτομέρεια για τη μετάπτωση των ως άνω εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

2. Όσοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του νόμου 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του. Η προσαρμογή του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 31 και διαγράφονται από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

3. Για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του νόμου 4384/2016 και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είτε δεν έχουν καταχωρίσει σε αυτό χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους της τελευταίας τριετίας είτε έχουν αδρανήσει για 2 τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις είτε συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού τους λόγω ανύπαρκτης δραστηριότητας, εξαιρουμένων των αρδευτικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, των αναγκαστικών συνεταιρισμών διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής του από [Ν] 11-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 196/Α/1923), των Αγροτικών Συνεταιρισμών προώθησης προβατοτροφίας, καθώς και των Αγροτικών Συνεταιρισμών εξαγοράς κτημάτων, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του, ημερομηνία κατά την οποία διαγράφονται από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

4. Μέχρι τις 28-02-2021, οι εκκαθαριστές των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των ΕΑΣ του νόμου [Ν] 2810/2000 που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση πριν την 01-01-2013 και των οποίων οι εργασίες της εκκαθάρισης συνεχίζονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες της εκκαθάρισης, άλλως οι εκκαθαριστές μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του παρόντος νόμου.

 

5. Με κοινή απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών και της εποπτεύουσας Αρχής του άρθρου 21, ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14, η Ένωση μετατρέπεται σε Αγροτικό Συνεταιρισμό, που διέπεται από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1390/1938 (ΦΕΚ 364/Α/1938) και συμπληρωματικά του παρόντος νόμου. Οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μέλη της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου λύονται και τα φυσικά πρόσωπα μέλη τους, θεωρούνται αυτοδίκαια ως μέλη του ιδρυόμενου Αγροτικού Συνεταιρισμού. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της μετατροπής και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, ΑΕΣ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του.

 

7. ΑΕΣ που συστάθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 4015/2011 (Α' 210) και υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και μονομετοχικές ΑΕΣ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί, εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και συνεχίζουν να λειτουργούν νόμιμα, με την υφιστάμενη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μετοχική σύνθεσή τους.

 

8. ΕΑΣ του νόμου [Ν] 2810/2000 που δεν μετατράπηκαν σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ή ΑΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4015/2011 μπορούν να μετατραπούν σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ή ΑΕΣ του παρόντος νόμου εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του. Η διαδικασία μετατροπής τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος νόμου.

 

9. Για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που λύονται, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και είναι εγγεγραμμένοι στα βιβλία Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών Ειρηνοδικείου, η εποπτεύουσα Αρχή καταθέτει στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου που εξέδωσε την απόφαση ίδρυσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού, την απόφαση λύσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού, προκειμένου αυτός να διαγραφεί από το βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου αυτού.

 

10. Για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθμόν 2062/132509/2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 3938/Β/2016), πράξη διαγραφής τους από το Μητρώο του άρθρου 19 του νόμου 4384/2016 και εφόσον αυτοί έχουν υποβάλει την ένσταση της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου της ως άνω υπουργικής απόφασης ή δεν έχουν υποβάλει τέτοια ένσταση, χωρίς όμως να έχει παρέλθει η προθεσμία αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν για την κρίση επί της ενστάσεως αυτής και μέχρι συμπληρώσεως της ως άνω προθεσμίας ή μέχρι την εντός της προθεσμίας αυτής υποβολή ενστάσεως από αυτούς, οι διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης.

 

11. α) Κλαδικοί Εθνικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΚΕΑΣ) του άρθρου 31 του νόμου 4384/2016 που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μπορούν:

 

α)α) Είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν, εκπροσωπώντας τα μέλη τους, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, εφόσον δεν ασκούν εμπορία αγροτικών προϊόντων, παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και προώθησης των συνεταιριστικών και αγροτικών δραστηριοτήτων των μελών τους, σχετιζόμενων με ένα προϊόν ή με ομάδα ομοειδών προϊόντων και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ή ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

 

β)β) Είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν ως Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του παρόντος νόμου, προσαρμοζόμενοι στις διατάξεις του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή να μετατραπούν σε ΑΕΣ του άρθρου 34 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29, εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως 1 έτος από τη λήξη της. Εφόσον, οι ως άνω Κλαδικοί Εθνικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί δεν εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, λύονται με απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής.

 

β) Η ως άνω υποπερίπτωση β)β' εφαρμόζεται και για τους Κλαδικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΚΑΣ) του άρθρου 31 του νόμου 4384/2016 που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

12. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του νόμου 4384/2016 και λειτουργούν, μπορούν εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να συγχωνευθούν με άλλον Αγροτικό Συνεταιρισμό που είναι ή θεωρείται εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. Εφόσον, δεν έχουν συγχωνευθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, λύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 31.

 

13. Μέχρι την έκδοση και έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 21, εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμόν 2707/144666/2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4985/Β/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.