Νόμος 4674/20 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των άρθρων 133 έως 151 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) αναστέλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου.

 

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α)3' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στους κανόνες αυτούς μπορούν να περιλαμβάνονται και όροι λειτουργίας επιχειρήσεων σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση και τη διάθεση των απορριμμάτων τους, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας αποκομιδής τους.}

 

3. Στο άρθρο 241 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Για την επικουρία του Προέδρου, με τους οργανισμούς και τους κανονισμούς των προηγούμενων παραγράφων, μπορεί να συστήνονται σε κάθε ΦΟΔΣΑ έως 2 θέσεις Ειδικών Συνεργατών για συνολικό πληθυσμό μελών έως 300.000, έως 3 θέσεις για συνολικό πληθυσμό μελών έως 1.000.000 και έως 4 θέσεις για συνολικό πληθυσμό μελών από 1.000.000 και άνω, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για την πρόσληψη και τα λοιπά συναφή θέματα των ειδικών συνεργατών, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και το μισθολογικό τους καθεστώς διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β' του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 2 ανά δήμαρχο, 2 ανά περιφερειάρχη και 1 για κάθε αντιπεριφερειάρχη.}

 

5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά συμβούλια, από τη δημοσίευση του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές των δήμων.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε δήμους και συνδέσμους δήμων μπορεί να διορίζεται μετακλητός Γενικός Γραμματέας, εφόσον υπάρχει ανάλογη οικονομική δυνατότητα. Για τον διορισμό δεν απαιτείται η πρόβλεψη της αντίστοιχης θέσης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.}

 

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου, καθώς και για τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου.

 

8. Σε όσες τοπικές κοινότητες στις εκλογές της 26-05-2019 δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασμοί υποψήφιων για συμβούλια κοινοτήτων ή υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων, ο Περιφερειάρχης, μετά από σχετικό αίτημα του οικείου δημοτικού συμβουλίου, προκηρύσσει τη διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου. Στην εκλογική διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3852/2010 που αφορούν στην υποβολή υποψηφιότητας, την κατάρτιση συνδυασμών, την ανακήρυξή τους από το πρωτοδικείο και την εξαγωγή του αποτελέσματος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε όσες περιπτώσεις κενώθηκε η θέση του προέδρου της τοπικής κοινότητας και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση λόγω έλλειψης άλλου υποψηφίου.

 

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως 30 m2, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως 30 m2 και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1.8 m. Όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.}

 

10. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012) προστίθεται παράγραφος ε' ως ακολούθως:

 

{ε) Η ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4648/2019 (ΦΕΚ 205/Α/2019), καθώς και η ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση των εφαρμογών που προβλέπονται στον ίδιο νόμο.}

 

β. Στο άρθρο 130 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της έκδοσης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 31 προεδρικού διατάγματος και κατά παρέκκλιση του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).}

 

11. Η τοπική Κοινότητα Λίμνης της δημοτικής ενότητας Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Κοινότητα Ζαραβίνας και ο ομώνυμος οικισμός σε Ζαραβίνα.

 

12. Η τοπική Κοινότητα Πλατανίων της δημοτικής ενότητας Σελλών του Δήμου Δωδώνης μετονομάζεται σε Κοινότητα Τσεριτσάνων και ο ομώνυμος οικισμός σε Τσερίτσανα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.