Νόμος 4683/20 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), προστίθεται περίπτωση ι)δ', η οποία έχει ως εξής:

 

{ι)δ. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών στελέχωσης των δομών της ΑΕΜΥ, ήτοι στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στο Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης -Αποθεραπείας Κερατέας - Κ. Πρίφτης, στο Γενικό Νοσοκομείο της Θήρας, καθώς και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών είναι δυνατή η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρούνται στις Υγειονομικές Περιφέρειες, εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί καθεμία από αυτές. Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές του Επιμελητή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), όπως εκάστοτε ισχύουν, και η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΕΜΥ. Η διάρκεια της σύμβασής τους μπορεί να είναι έως 1 έτος, εκτός αν το κόστος μισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι έως 2 έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί καθεμία από τις εν λόγω δομές. Η τοποθέτηση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΜΥ, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014). Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.