Νόμος 4512/18 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά κλιμάκια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις αποδοχές και την ένταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού του Φορέα που εντάσσεται στις θέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19 και 20 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 έως και 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Για την κατάταξη του προσωπικού του άρθρου 19 λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού όπως έχει αναγνωριστεί από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία. Για το προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 19, το οποίο μεταφέρεται σε θέσεις της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος προϋπηρεσίας στην ΕΚΧΑ Α.Ε., όπως αυτός είχε αναγνωριστεί με την ιδιότητά τους ως δικηγόρων.

 

Αν από την ένταξη του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε μισθολογικά κλιμάκια προκύπτει μείωση των αποδοχών που λάμβαναν την 01-01-2018 με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015, το ποσό της μείωσης καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου.

 

Ειδικά για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4354/2015.

 

Για τη μισθολογική κατάταξη του προσωπικού αυτού, που έχει ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθεί στον φορέα με εξαίρεση τους δικηγόρους, για τους οποίους ισχύει η παράγραφος 2, από την ένταξή τους στο φορέα, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου από την πρόσληψή του στα ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία μέχρι την ένταξή του στο φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), με την παράγραφο 18 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με την παράγραφο 4 του άρθρου 81 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Φορέα με σχέση έμμισθης εντολής καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.