Νόμος 947/79 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αναστολή οικοδομικών εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την έκδοση της, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 10 εντολής, ή άμα τη υποβολή της, κατά τα άρθρα 11 και 12 προτάσεως ή αιτήσεως, ή και εν όψη της υποβολής τοιαύτης προτάσεως, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων δύναται, δι' αποφάσεώς του δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστείλει τις εν τη περιοχή εις ην αφορά η μελέτη οικοδομικές εργασίας, ως και να απαγορεύσει τις κατατμήσεις ιδιοκτησιών πέραν οριζόμενο δια της αποφάσεώς του ορίου εμβαδού, δια χρονικόν διάστημα ενός έτους, δυνάμενο να παραταθεί εν ανάγκη επί εν εισέτι έτος.

 

Αναστολή και απαγόρευσις κατατμήσεως δύναται να επιβληθεί δι' όμοιας ως άνω αποφάσεως και μετά την έκδοση του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού Διατάγματος προκειμένου περί ζωνών αστικού αναδασμού και κανονιστικών όρων δομήσεως υπό τους ανωτέρω διαλαμβανόμενους όρους.

 

2. Τα υπό της ως άνω αποφάσεως προβλεπόμενα όρια δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς τον καθορισμό των ορίων της οικιστικής περιοχής, δυναμένης να καταλάβει τελικώς μείζονα ή ελάσσονα έκταση.

 

3. Προκειμένου περί χώρων προς μελλοντικό καθορισμό της χρήσεώς των, τα κατά την παράγραφο 1 χρονικά όρια διπλασιάζονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.