Νόμος 947/79 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Συνέπειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του, κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 Προεδρικού Διατάγματος περί χαρακτηρισμού περιοχής τινός ως οικιστικής, επέρχονται οι ακόλουθοι συνέπειες:

 

α) Πάσα δόμησις ως δομική εργασία εν τη περιοχή είναι επιτρεπτή μόνον εφ' όσον προβλέπεται ή είναι σύμφωνος προς τον δια την περιοχήν ταύτης ή την οικεία ζώνη καθοριζόμενο τρόπον αναπτύξεως ή αναμορφώσεως και τις εν αυτή χρήσεις γης, κατά τους όρους της εκτός σχεδίου πόλεως δομήσεως.

 

β) Πάσα αδεία οικοδομής μη εκτελεσθείσα πλήρως υπόκειται υποχρεωτικώς εις αναθεώρηση επί τω τέλει προσαρμογής της προς τον ως άνω τρόπον αναπτύξεως ή αναμορφώσεως και τις προβλεπόμενες χρήσεις γης, μη θιγομένων πάντως των μέχρι της ημέρας της δημοσιεύσεως εκτελεσθεισών εργασιών κατασκευής του φέροντος οργανισμού.

 

γ) Είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιωτικών ακινήτων κειμένων εντός της χαρακτηριζόμενης ως οικιστικής περιοχής κατά τα στο άρθρο 22 του παρόντος οριζόμενα.

 

δ) Άρχονται τρέχουσες οι προθεσμίες δια την πραγματοποίηση των τυχόν προβλεπομένων επεμβατικών τρόπων αναπτύξεως ή αναμορφώσεως της περιοχής (ενεργού πολεοδομίας, διενέργειας αστικού αναδασμού) και την σύνταξιν της, δια τις οικείας ζώνες της οικιστικής περιοχής αναγκαίας πολεοδομικής μελέτης.

 

ε) Δημιουργείται η υποχρέωσις των ιδιοκτητών των εντός της οικιστικής περιοχής ακινήτων προς μεταβίβαση εις το Δημόσιον ή τον υπό τούτου οριζόμενο φορέα του, κατά τα άρθρα 17, 18 και 19 του παρόντος οριζομένου ποσοστού της εις γην ιδιοκτησία των, ως και προς καταβολή της, κατά το άρθρο 21 εις χρήμα εισφοράς.

 

στ) Οι δημόσιες υπηρεσίες, ως και οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας υποχρεούνται όπως προσαρμόσουν τα προγράμματα και τα σχέδια αναπτύξεως των δικτύων υποδομής ή αποδοχής υπηρεσιών προς ικανοποίηση των αναγκών της οικιστικής περιοχής, εν όψει των υπό της μελέτης διαγραφομένων όρων αναπτύξεως αυτής.

 

ζ) Δύο ή περισσότερους δήμοι, ή κοινότητες, ή δήμοι και κοινότητες περιλαμβανόμενες εντός της οικιστικής περιοχής δύναται να συνενώνονται εκουσίως ή και αναγκαστικώς εις ένα δήμο ή μίαν κοινότητα, περιλαμβάνουσα τις περιφέρειας όλων των συγχωνευομένων.

 

Εφ' όσον η τοιαύτη ένωσις δεν κρίνεται δυνατή εν όψει των υφισταμένων τοπικών συνθηκών ή εφ' όσον και μετά την ένωση ταύτη διατηρούνται περισσότερους δήμοι ή κοινότητες εντός της οικιστικής περιοχής, οι εις την οικιστική περιοχήν περιλαμβανόμενοι δήμοι ή κοινότητες ή δήμοι και κοινότητες συνιστούν υποχρεωτικώς ένα ή περισσότερους συνδέσμους έχοντας ως σκοπόν την αντιμετώπισιν των εκ της αναπτύξεως ή αναμορφώσεως της οικιστικής περιοχής προκυπτόντων προβλημάτων. Η ως άνω συγχώνευσις ή η σύστασις συνδέσμου γίνεται επί τη βάσει των διατάξεων της περί δήμων και κοινοτήτων νομοθεσίας. Υφισταμένου τοιούτου συνδέσμου όλες οι, κατά τον παρόντα νόμον αρμοδιότητες ή ενέργειες δήμων και κοινοτήτων ασκούνται υπ' αυτού ή απευθύνονται προς τούτον.

 

2. Από του, κατά τις ανωτέρω διατάξεις χαρακτηρισμού περιοχής τινός ενός ή περισσότερων Δήμων ή Κοινοτήτων ως οικιστικής, η δόμησις εις τις λοιπές περιοχές του αυτού δήμου ή κοινότητος, εξαιρουμένων των περιοχών εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και των προ του 1923 υφισταμένων οικισμών, δι' ας ισχύουν τα στο άρθρο 6 παράγραφος 2 οριζόμενα, επιτρέπεται, συμφώνως προς τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις περί της εκτός σχεδίου πόλεως δομήσεως και μόνον εφ' όσον πρόκειται περί κατοικίας ή περί ειδικών εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, ως και περί κτισμάτων και δομικών εν γένει εργασιών εξυπηρετουσών λειτουργικά την, κατά τον προορισμό αυτής εκμετάλλευση της γης εφ' ης η σκοπούμενη δόμησις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.