Νόμος 960/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωσιν προσθήκης καθ' ύψος ή κατ' επέκτασιν υφισταμένου κτιρίου οι θέσεις σταθμεύσεως υπολογίζονται βάσει της επιφανείας προσθήκης του κτιρίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα υπό των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 2 του παρόντος.

 

2. Εις τις περιπτώσεις ακινήτων τα οποία εμπίπτουν εις τις απαγορεύσεις δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως ως αυτές καθορίζονται υπό των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος και των αποφάσεων της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 2 δύναται να εφαρμόζεται η περίπτωσις β' ή γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, καταβαλλομένης κατά την εφαρμογήν της περιπτώσεως γ μειωμένης εισφοράς, ως ειδικότερα υπό του άρθρου 5 του παρόντος ορίζεται.

 

3. Ομοίως μειωμένη εισφορά καταβάλλεται εις τις περιπτώσεις:

 

α) Ακινήτων τα οποία πληρούν μίαν των κατωτέρω προϋποθέσεων:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8.00 m.

Ελάχιστον βάθος 10.00 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 200.00 m2.

 

β) Ακινήτων μη εχόντων πρόσωπον επί οδών πλάτους μεγαλυτέρου των 7.50 m ή κλίσεως μικροτέρας του 15%.

 

γ) Προσθηκών καθ' ύψος υφισταμένων κτιρίων, ή κτιρίων δι' α εξεδόθη νομίμως άδεια οικοδομής άνευ της επιβολής των κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου υποχρεώσεων.

 

δ) Προσθηκών κατ' επέκτασιν υφισταμένων κτιρίων υπό την προϋπόθεση ότι το εναπομένον οικόπεδον μετά την αφαίρεση της καλυπτόμενης από το υφιστάμενο κτίριον επιφανείας αυτού, υπάγεται εις τις περιπτώσεις α και β της παρούσης παραγράφου.

 

ε) Μεταβολής της χρήσεως υφισταμένων κτιρίων ή μέρος αυτών.

 

στ) Επί προσθηκών κατ' επέκτασιν υφισταμένων κτιρίων ή το πρώτον ανεγέρσεως τοιούτων, όσον αφορά μόνον διηρημένες καθέτους ιδιοκτησίας επί περισσότερων αυτοτελών κτιρίων κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971, συσταθείσας νομίμως προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η καταβολή της μειωμένης εισφοράς εις την περίπτωσιν ταύτη επιτρέπεται μόνον εάν το μέρος του όλου οικοπέδου το οποίον κατά την πράξη συστάσεως των διηρημένων ιδιοκτησιών προορίζεται δι' αποκλειστική χρήσιν της συγκεκριμένης καθέτου ιδιοκτησίας, πληρεί τις προϋποθέσεις μιας τουλάχιστον των ως άνω α, β, γ, δ και ε περιπτώσεων.

 

ζ) Ακινήτων στα οποία δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου για λόγους προστασίας αρχαίων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

η) Ακινήτων στα οποία δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων λόγω διέλευσης του Μετρό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Μετρό και ισχύει για τις θέσεις στάθμευσης που δεν μπορούν να κατασκευασθούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), με την παράγραφο 7 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

4. Η κατά τις ως άνω περιπτώσεις της παραγράφου 3 μειωμένη εισφορά καταβάλλεται υπό των υπόχρεων, εφ' όσον αυτοί δεν εφαρμόζουν κατά την κρίσιν των την περίπτωσιν α ή β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

5. (πρώην 2). Εις περίπτωσιν μεταβολής της χρήσεως των κτιρίων ή μέρους αυτών, συνεπαγόμενης αύξηση των απαιτουμένων υπό των διατάξεων του παρόντος θέσεων σταθμεύσεως, επιβάλλεται η δημιουργία των επί πλέον θέσεων σταθμεύσεως, άνευ της οποίας απαγορεύεται υπό της Αρχής ή τοιαύτη νέα χρήσις. Οι παραβάτες τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και υπόκεινται εις πρόστιμον ίσον προς το τριπλάσιον της εισφοράς, ήτις αντιστοιχεί εις τις ως άνω επί πλέον θέσεις σταθμεύσεως κατά τον χρόνον της επιβολής του προστίμου. Δια το πρόστιμον τούτο εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις της επομένης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Εις την περίπτωσιν της παρούσης παραγράφου προκειμένου περί χρήσεων δια τις οποίας απαιτείται κατά τις οικείας διατάξεις η χορήγηση αδείας οιασδήποτε Αρχής, η άδεια αυτή δεν χορηγείται άνευ της κατά τα ανωτέρω εκπληρώσεως των υποχρεώσεων προς δημιουργίαν των θέσεων σταθμεύσεως,

 

6. (πρώην 3). Δια την μεταβολή χρήσεως των κατά τις διατάξεις του παρόντος χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, εκτελούμενη αυθαιρέτως, οι παραβάτες τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και υπόκεινται εις την επιβολή προστίμου ίσου προς το τριπλάσιον της κατά το άρθρο 5 του παρόντος εισφοράς, ήτις αντιστοιχεί εις του υπ' όψιν χώρο σταθμεύσεως κατά τον χρόνον επιβολής του προστίμου. Το πρόστιμον επιβάλλεται δια πράξεως του αρμοδίου ως εκ της θέσεως του ακινήτου Οικονομικού εφόρου, κατόπιν εκθέσεως αρμοδίου υπαλλήλου της οικείας Οικονομικής Εφορίας, δια της οποίας διαπιστώνεται η μεταβολή της χρήσεως. Τυχόν απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία δύναται να ζητηθούν από τις αρμοδίας Πολεοδομικές Αρχάς. Δια την βεβαίωση και είσπραξη του προστίμου και την επίλυσιν των εκ της επιβολής αυτού διαφορών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων και πλοίων νομοθεσίας.

 

7. (πρώην 4). Ο αυτογνωμόνως που καταλαμβάνει χώρο σταθμεύσεως, προβλεπόμενο υπό του παρόντος νόμου, τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 894/1979 περί τροποποιήσεως διατάξεών τινών του δια του νόμου [Ν] 614/1977 κυρωθέντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας του σε αυτό προβλεπομένου προστίμου που δεκαπλασιάζεται υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σήμανσις τον ως άνω χώρου σταθμεύσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.