Προεδρικό διάταγμα 100/16

ΠΔ 100/2016: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 100/2016: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού, (ΦΕΚ 177/Α/2016), 22-09-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 18 παράγραφος 1 και του άρθρου 19 παράγραφος 3 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) και ισχύει.

 

β) Του νόμου 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116/Α/2008).

 

γ) Του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), υποπαράγραφος ΙΔ.2 Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού, παράγραφος 1, περίπτωση δ, για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 231/Α/2001) για τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Τεχνική Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού) στο πρώην Υπουργείο Τουρισμού.

 

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

ε) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 112/2014 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 179/Α/2014).

 

στ) Του προεδρικού διατάγματος 24/2015 Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α/2015).

 

ζ) Του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…Μετονομασία…του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού... (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

η) Του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ7/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά (ΦΕΚ 2109/Β/2015), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ156/2016 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2199/Β/2016) και ισχύει.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 73/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 2: Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη

Άρθρο 5: Διεθνείς Διαγωνισμοί

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 7: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-09-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.