Προεδρικό διάταγμα 10/3/20b

ΠΔ 10-03-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς Νομού Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο 191/Τ27 με άρση απαλλοτρίωσης, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και έγκριση πεζοδρόμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-03-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς Νομού Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο 191/Τ27 με άρση απαλλοτρίωσης, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και έγκριση πεζοδρόμου, (ΦΕΚ 128/Δ/2020), 12-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154, 160 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 31 (παράγραφος 1) και 32 (παράγραφοι 1, 2, 3, 8, 9, 12 και 13) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αυτά ισχύουν, το μεν άρθρο 31 παράγραφος 1 μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και το άρθρο 32 (παράγραφοι 1, 2, 3, 8, 9, 12 και 13) μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 3 (παράγραφος 2) του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), και του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύει μετά από την αντικατάσταση του με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

5. Το από 27-07-1982 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 410/Δ/1982 Χαρακτηρισμός τμήματος της πόλης του Πειραιά σαν παραδοσιακού (Ιστορικό Κέντρο Πειραιά) (ΦΕΚ 410/Δ/1982).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

7. Την υπ' αριθμόν 78946/4063/29-12-1987 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά (νομού Αττικής) (79/Δ/1988), όπως ισχύει.

 

8. Την υπ' αριθμόν Α2109/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

9. Το υπ' αριθμόν 1661/10-04-2013 έγγραφο της ΚΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

10. Το υπ' αριθμόν 50854/2505/09-07-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά.

 

11. Τα υπ' αριθμούς οίκοθεν 7921/09-08-2017, οίκοθεν 9916/12-10-2017 και 11706/24-11-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης - ΓΣΠ του Δήμου Πειραιώς.

 

12. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται με την παράγραφο 8 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

13. Την υπ' αριθμόν 47/συνεδρία 7η/27-07-2018 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

14. Το γεγονός ότι από της κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 42/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.