Προεδρικό διάταγμα 118/06 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 2)γ του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα 143/1989, τροποποιείται ως εξής:

 

{γ) Των 200 m από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκπαιδευτηρίων, ανεξάρτητα αριθμού ατόμων, καθώς και κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων χώρων συγκεντρώσεως κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως. Για την εφαρμογή του παρόντος, ο υπολογισμός των ατόμων θα γίνεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988), όπως ισχύει κάθε φορά.}

 

2. Η περίπτωση β της παραγράφου Α του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 327/1992, καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 2)δ του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981, αναδιατυπούμενη ως εξής:

 

{δ) Των 500, 250 και 150 m σε περιοχές με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή πάνω από 15.000, μεταξύ 3.000 και 15.000 και κάτω από 3.000 κατοίκους αντίστοιχα από άλλο πρατήριο, νόμιμα ιδρυμένο ή υπό ίδρυση, εφόσον πρόκειται για την ίδια πλευρά της οδού ή των μισών των αντιστοίχων παραπάνω αποστάσεων, εφόσον πρόκειται για την απέναντι πλευρά οδού μοναδικής κατεύθυνσης ή οδού δύο κατευθύνσεων, χωρίς όμως μόνιμη διαχωριστική των δύο κατευθύνσεων νησίδα. Ειδικά για περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ισχύει η μεγαλύτερη από τις παραπάνω αποστάσεις (500 ή 250 m κατά περίπτωση), ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους.

 

Οι αποστάσεις αυτές μετρούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού και μεταξύ των πλησιέστερων σημείων εισόδου ή εξόδου των δύο πρατηρίων, δηλαδή του υπό ίδρυση και του άλλου, νόμιμα ιδρυμένου ή υπό ίδρυση.}

 

3. Η περίπτωση 3)α του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981, τροποποιείται ως εξής:

 

{α) Σε θέσεις που βρίσκονται σε καμπυλότητα ή αναστροφή κλίσης των οδών, εφόσον υφίσταται ορατότητα από απόσταση 100 m κατευθείαν γραμμή από το πλησιέστερο σημείο της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου επί του άξονα της πλησιέστερης λωρίδας κατά τη φορά κίνησης.}

 

4. Η περίπτωση 3)β του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981, τροποποιείται ως εξής:

 

{β) Επί κόμβου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο δ του άρθρου 2 του παρόντος, εφόσον κατά την εκτίμηση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, είναι μικρού κυκλοφοριακού φόρτου. Αν ο κόμβος σηματοδοτείται ή είναι ενταγμένος στον άμεσο προγραμματισμό για σηματοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία φωτεινής σηματοδότησης, το πλησιέστερο σημείο εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει 30 m τουλάχιστον από τον πλησιέστερο ιστό σηματοδότη ή από το πλησιέστερο σημείο τομής (επί του κόμβου) των ρυμοτομικών γραμμών. Ακόμη, αν υφίσταται φωτεινή σηματοδότηση διάβασης πεζών, το πλησιέστερο σημείο εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει 30 m τουλάχιστον από τον ιστό σηματοδότησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.