Προεδρικό διάταγμα 11/4/12

ΠΔ 11-04-2012: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή δημοτικής ενότητας Αγίου Κηρύκου, δήμου Ικαρίας (νομού Σάμου) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-04-2012: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή δημοτικής ενότητας Αγίου Κηρύκου, δήμου Ικαρίας (νομού Σάμου) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 153/ΑΑΠ/2012), 04-05-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης Δ' παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1ου της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010).

 

5. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ14/2011 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

8. Τις υπ' αριθμόν 14/2009 και 42/2009 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

 

9. Το από 24-09-2009 πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου ανέγερσης διδακτηρίου της Επιτροπής του άρθρου 16 παράγραφος 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 627/1968 (ΦΕΚ 266/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

10. Την υπ' αριθμόν 525/2009 πράξη χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών νομού Σάμου.

 

11. Την υπ' αριθμόν 1255/2009 βεβαίωση τελεσιδικίας της Διεύθυνσης Δασών νομού Σάμου.

 

12. Τα υπ' αριθμούς 958/2009, 1479/2009 και 3101/2009 έγγραφα της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου και της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων αντίστοιχα.

 

13. Το υπ' αριθμόν 3/2009 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος νομού Σάμου.

 

14. Την υπ' αριθμόν 32287/2703/Α.Φ.6.1.5.4Γ/Φ2259/17-12-2009 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

15. Το υπ' αριθμόν 34675/2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ' Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την κατασκευή νέου δωδεκαθέσιου δημοτικού σχολείου Αγίου Κηρύκου νήσου Ικαρίας νομού Σάμου.

 

16. Την 106/2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 13/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11-04-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.