Προεδρικό διάταγμα 11/8/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

Με την πράξη εφαρμογής επιτρέπεται να προκύψουν ή να δημιουργούνται οικόπεδα με τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 8187/Π383/1988 απόφαση (ΦΕΚ 297/Δ/1988).

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους, εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται:

 

συντελεστής δόμησης 1.2 και
μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60%

 

για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982.

 

7. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 8.6 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 23867/575/Π1095/1989 απόφαση (ΦΕΚ 207/Δ/1989).

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 1, παράγραφος 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώρων δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου, γυμνασίου, λυκείου και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας εκάστου χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0.4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m.

 

2. Χώρων κοινοτικού καταστήματος - κοινωφελών χρήσεων (οικοδομικό τετράγωνο 365):

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0.6.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 15 m.

 

Σε περίπτωση στεγαστικού προγράμματος στον παραπάνω χώρο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 2.4 με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 24 m.

 

3. Χώρου κοινοτικού γκαράζ.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0.6.
Μέγιστο ποσοστό ύψος 15 m.

 

4. Χώρων παιδικού σταθμού.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης 0.6.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8 m.

 

Γ. Επιπλέον των αναφερομένων όρων δόμησης στις παραγράφους Α και Β καθορίζονται και τα εξής:

 

1. Τα κτίρια τοποθετούνται μέσα στο κόκκινο περίγραμμα, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

 

2. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μέγιστης κλίσης 30% και ύψους μέχρι 2 m, καθώς και η κατασκευή συμπαγούς στηθαίου ή υδατοδεξαμενής και καπνοδόχου ύψους μέχρι 1 m.

 

3. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

4. Επιτρέπονται οι ηλιακοί συλλέκτες με την προϋπόθεση, να προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στην επικάλυψη του κτιρίου.

 

5. Απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για τα κτίρια που ανεγείρονται στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις λεωφόρους Πεντέλης και Αναπαύσεως και για τα κοινωφελή κτίρια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.