Προεδρικό διάταγμα 12/6/12b

ΠΔ 12-06-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων (Νομού Βοιωτίας) με άρση απαλλοτρίωσης στο Κοινόχρηστο Χώρο 616, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-06-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων (Νομού Βοιωτίας) με άρση απαλλοτρίωσης στο Κοινόχρηστο Χώρο 616, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/2012), 14-06-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154, 160 και 161, 243, 248 και 249 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248 και 249 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5 και 6 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 Άδεια δόμησης πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 308/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων τουνόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 6 του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/20 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

8. Την υπ' αριθμόν 1813/2002 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 288/2002, 94/2008 και 98/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Θηβών.

 

10. Το υπ' αριθμόν 1002/11-07-2007 έγγραφο της Θ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 188/18-10-2006 και 287/09-12-2009 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

13. Τις υπ' αριθμόν 271/2011 και 60/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-06-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.