Προεδρικό διάταγμα 12/6/12c

ΠΔ 12-06-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπετσών (νομού Αττικής) στο Οικοδομικό Τετράγωνο 370


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-06-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπετσών (νομού Αττικής) στο Οικοδομικό Τετράγωνο 370, (ΦΕΚ 209/ΑΑΠ/2012), 14-06-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 , 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1, 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 1437/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

6. Το υπ' αριθμόν 6820/2006 πρακτικό συνεδριάσεως της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

7. Την από 26-09-2008 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση του τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 165/2008 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Τα υπ' αριθμόν 44873/20-10-2008 και οίκοθεν 15287/07-04-2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς το Δήμο Σπετσών και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του νόμου 3463/2006 Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

10. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/58024/1296/17-9-2010 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού - Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις υπ' αριθμόν 251/2011 και 78/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-06-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.