Προεδρικό διάταγμα 139/01

ΠΔ 139/2001: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 139/2001: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, (ΦΕΚ 121/Α/2001), 18-06-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τη με ημερομηνία 23-10-2000 σχετική γνώμη και εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 150/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Εγκρίνεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

 

Κεφάλαιο Ι: Εσωτερική λειτουργία

 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου

Άρθρο 3: Συνεδριάσεις - Λήψη Αποφάσεων

Άρθρο 4: Συλλογική Εκτέλεση Καθηκόντων

Άρθρο 5: Τήρηση Πρακτικών

Άρθρο 6: Απόρρητο

Άρθρο 7: Τήρηση Αρχείου

 

Κεφάλαιο II: Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Άρθρο 8: Διάρθρωση, Στελέχωση, Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Γραμματείας

Άρθρο 9: Επιχειρησιακές Μονάδες

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Επιχειρησιακών Μονάδων

Άρθρο 11: Μονάδες Υποστήριξης

Άρθρο 12: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων της Γραμματείας και Τρόπος Επιλογής τους

Άρθρο 13: Ειδικότητες των Θέσεων του Προσωπικού και Κατανομή τους στις Οργανικές Μονάδες της Γραμματείας

Άρθρο 14: Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Φύλλα Ποιότητας Προσωπικού

 

Κεφάλαιο III: Όροι μισθοδοσίας προσωπικού

 

Άρθρο 15: Μισθολογικό Σύστημα

 

Κεφάλαιο ΙV: Διαχείριση πόρων, υλικού και περιουσίας

 

Άρθρο 16: Πόροι και Έλεγχος Τραπεζικού Λογαριασμού - Διαχείριση

Άρθρο 17: Κατάρτιση και Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων

Άρθρο 18: Διαχείριση Υλικού και Περιουσίας

Άρθρο 19: Διαδικασία Δαπανών

Άρθρο 20: Μετακινήσεις

 

Κεφάλαιο V: Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

 

Άρθρο 21: Όροι

Άρθρο 22: Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών - Κατακύρωση

 

Κεφάλαιο VΙ: Ακροάσεις - διαιτητική επίλυση διαφορών

 

Άρθρο 23: Διαδικασία ακροάσεων

Άρθρο 24: Διαιτητική Επίλυση Διαφορών

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση και εκτέλεσή του ανατίθεται στον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

Αθήνα, 07-06-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.