Προεδρικό διάταγμα 13/9/17

ΠΔ 13-09-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Λουτρών Κύθνου της Τοπικής Κοινότητας Κύθνου του Δήμου Κύθνου (νομού Κυκλάδων), με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 29 για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και με καθορισμό πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 29 και 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-09-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Λουτρών Κύθνου της Τοπικής Κοινότητας Κύθνου του Δήμου Κύθνου (νομού Κυκλάδων), με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 29 για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και με καθορισμό πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 29 και 34, (ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/2017), 29-09-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 (παράγραφος 2 και 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή τους με το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 35 (παράγραφος 2) και 36 (παράγραφος 2) του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

9. Την υπ' αριθμόν 1000.0/104326/2016/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό (ΦΕΚ 3987/Β/2016).

 

10. Την υπ' αριθμόν 1000.0/104334/16/2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1000.0/35289/2015 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2582/Β/2015) (ΦΕΚ 3987/Β/2016).

 

11. Την υπ' αριθμόν 2177/1994 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1/2011 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1470/1984 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 246/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

14. Τις υπ' αριθμόν 30/2006, 71/2006, 99/2009, 120/2009, 43/2010, 44/2010, 31-54/2013, 54-73/2015, 98/2015, 183-198/2015, 139/2016 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύθνου.

 

15. Τη γνωμοδότηση της 32ης συνεδρίασης/04-03-2016 της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

16. Τα υπ' αριθμόν 2/13-01-2006 (θέμα 2ο), 4/27-07-2006 (θέμα 5°) και 1/22-12-2008 (θέμα 1ο) πρακτικά συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

17. Το υπ' αριθμόν 1/03-06-2011 (θέμα 3ο) πρακτικό συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 

18. Το υπ' αριθμόν 1/06-08-2012 (θέμα 3ο) πρακτικό συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

19. Το υπ' αριθμόν 1/27-03-2014 (θέμα 4ο) πρακτικό συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

20. Τα υπ' αριθμόν 2/01-06-2016 (θέμα 1ο) και 2/01-06-2017 (θέμα 1ο) πρακτικά συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

21. Την υπ' αριθμόν 100.9.4/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης του Δήμου Κύθνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων χώρων για τη χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 29 στην περιοχή Λουτρών και καθορισμού του Δήμου Κύθνου ως προσωρινού δικαιούχου έως του ποσού των 750.000 €.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

23. Τις υπ' αριθμόν 223/2014, 15/2017 και 184/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-09-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.