Προεδρικό διάταγμα 14/3/14b

ΠΔ 14-03-2014: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 1 Καραούζι, ΠΕ 8 Παπαχωράφι, ΠΕ 9 Μάριζα και ΠΕ 13 Νέα Παλλήνη της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης (νομού Αττικής), τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου Δήμου στα όρια σύνδεσης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-03-2014: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 1 Καραούζι, ΠΕ 8 Παπαχωράφι, ΠΕ 9 Μάριζα και ΠΕ 13 Νέα Παλλήνη της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης (νομού Αττικής), τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου Δήμου στα όρια σύνδεσης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων, (ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/2014), 24-03-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 7), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 45 (παράγραφος 4), 46, 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15 και 19 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ331/2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1717/Β/2013).

 

8. Την 48659/2861/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Παλλήνης (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 421/Δ/1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

9. Την 52629/25/10/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 1 Καραούζι, ΠΕ 8 Παπαχωράφι, ΠΕ 9 Μάριζα και ΠΕ 13 Νέα Παλλήνη της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης (νομού Αττικής).

 

10. Τις 239/2003, 133/2005, 71/2006, 80/2006, 168/2007, 169/2007, 18/2008, 37/2008, 133/2008, 225/2008, 226/2008, 38/2009, 86/2009 και 75/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης.

 

11. Το υπ' αριθμόν 295/2008 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας.

 

12. Τα υπ' αριθμούς ΤΥ/6370/2006, ΤΥ/6371/2006 και ΤΥ/306/2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

 

13. Το υπ' αριθμόν ΔΜΕΟ/7375/ε/1009ΠΕ/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

14. Το υπ' αριθμόν 3282/2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

 

15. Το υπ' αριθμόν 9402/ΠΕ/2006 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

16. Το υπ' αριθμόν 9945/2007 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

17. Το υπ' αριθμόν Π 632659/2006 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ανώνυμη εταιρεία.

 

18. Τα υπ' αριθμούς 7798/2006, 473/2006 και 6631/2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών του Δασαρχείου Πεντέλης.

 

19. Τα υπ' αριθμούς 4351/2000 και 1451/2006 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

 

20. Το υπ' αριθμόν 313485/2006 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

21. Το υπ' αριθμόν Φ.900/10/161894/2006 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

22. Το υπ' αριθμόν ΕΒ 8048 ΠΕ/2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς.

 

23. Το υπ' αριθμόν 4581/ΠΕ/2006 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής.

 

24. Το υπ' αριθμόν ΔΜΕΟ/4964/2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών.

 

25. Το υπ' αριθμόν 21193/1770/05/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας - Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

 

26. Τις υπ' αριθμούς 83/2011, 92/2011, 98/2011 και 106/2011 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

27. Τις υπ' αριθμούς 59/2012 και 66/2012 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

28. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

29. Τις 97/2013 και 19/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-03-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.