Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 311

Άρθρο 311: Εξουσιοδότηση για καθορισμό όρων δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 2 του νόμου 960/1979, άρθρα 2 και 6 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 1221/1981, άρθρο 29 παράγραφος 12 εδάφιο πρώτο του νόμου 1577/1985, άρθρο 13 παράγραφος 8 του νόμου 1647/1986)

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθορίζονται, για περιοχές μέσα στη Μείζονα Περιοχή Πρωτευούσης, ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης και τα σχετικά με την αναγωγή τους σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης. Ο παραπάνω καθορισμός γίνεται, κατά κατηγορίες οχημάτων, ανά κτίριο ή διαιρεμένη ιδιοκτησία του, με βάση τη χρήση και τη θέση των κτιρίων, το μέγεθός τους, καθώς και τις εν γένει κυκλοφοριακές, πολεοδομικές και οικονομικές συνθήκες των περιοχών αυτών.

 

2. Με όμοια προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατά τη διαδικασία και τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται ανώτατα και κατώτατα όρια του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης και για τις άλλες πόλεις ή οικισμούς, με ή χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, ή τμήματά τους ή κτίρια που ανεγείρονται εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός νομίμως υφιστάμενων οικισμών. Κατά την τυχόν τροποποίηση των διαταγμάτων αυτών δεν μπορεί να μειώνονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης οχημάτων που καθορίζονται στο άρθρο 321.

 

3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθώς και του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή ύστερα από πάροδο άπρακτης μηνιαίας προθεσμίας από τότε που ζητήθηκε η τελευταία αυτή γνώμη, είναι δυνατό να απαγορεύεται, για τις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενες περιοχές, εν όλω ή εν μέρει, η δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε περιοχές ή τμήματά τους ή συγκεκριμένες οδούς και πλατείες ή μεμονωμένα οικόπεδα για λόγους χρήσης, εμβαδού και διαστάσεών τους ή γιατί το επιβάλλουν λόγοι πολεοδομικοί, κυκλοφοριακοί, αισθητικοί και προστασίας περιβάλλοντος. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα είναι δυνατό να επιβάλλονται υποχρεώσεις ως προς το είδος του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (στεγασμένου υπέργειου ή υπόγειου ή υπαίθριου), ανάλογα με τις παραπάνω πολεοδομικές και λοιπές συνθήκες της περιοχής, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

4. Με αποφάσεις του οικείου νομάρχη, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή ύστερα από πάροδο άπρακτης μηνιαίας προθεσμίας από τότε που ζητήθηκε αυτή, ορίζονται, για κάθε οικισμό ή τμήμα του ή συγκεκριμένες οδούς και πλατείες ή μεμονωμένα οικόπεδα ή εκτός οικισμού περιοχές ή τμήματα ή θέσεις αυτών, ο εντός των ορίων των κατά τα παραπάνω διαταγμάτων απαιτούμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, οι ειδικότερες θέσεις στις οποίες απαγορεύεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου που δεν καθορίζεται ειδικά για την εν λόγω περιοχή από τα διατάγματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το περιεχόμενο των αποφάσεων του νομάρχη, η διαδικασία έκδοσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται ειδικότερα με τα ίδια παραπάνω διατάγματα. Κατά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη για κάθε περίπτωση οι κυκλοφοριακές, πολεοδομικές, αισθητικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες προστασίας περιβάλλοντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.