Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 312

Άρθρο 312: Ειδικές περιπτώσεις, εισφορά, κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 3 του νόμου 960/1979, άρθρο 3 του νόμου 1221/1981)

 

1. Σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος ή κατ' επέκταση σε υπάρχον την 25-08-1979 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 960/1979) κτίριο, οι θέσεις στάθμευσης υπολογίζονται με βάση την επιφάνεια προσθήκης του κτιρίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τα διατάγματα του άρθρου 311.

 

2. Στις περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις δημιουργίας χώρων στάθμευσης, όπως αυτές καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 3 του άρθρου 311 και τις αποφάσεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου 311, είναι δυνατό να εφαρμόζεται η περίπτωση β ή γ της παραγράφου 2 του άρθρου 310. Κατά την εφαρμογή της περίπτωσης γ καταβάλλεται μειωμένη εισφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται από το άρθρο 314.

 

3. Επίσης μειωμένη εισφορά καταβάλλεται στις περιπτώσεις:

 

α) Ακινήτων που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.

Ελάχιστο βάθος 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

β) Ακινήτων που δεν έχουν πρόσωπο σε οδούς με πλάτος μεγαλύτερο των 7.50 m ή με κλίση μικρότερη του 15%.

 

γ) Προσθηκών καθ' ύψος σε υπάρχοντα την 25-08-1979 κτίρια ή κτίρια για τα οποία εκδόθηκε νόμιμα οικοδομική άδεια χωρίς την επιβολή των κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υποχρεώσεων.

 

δ) Προσθηκών κατ' επέκταση σε υπάρχοντα την 25-08-1979 κτίρια με την προϋπόθεση ότι το τμήμα του οικοπέδου που απομένει, μετά την αφαίρεση της καλυπτόμενης από το υπάρχον κτίριο επιφάνειας, υπάγεται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου αυτής.

 

ε) Μεταβολής της χρήσης σε υπάρχοντα την 25-08-1979 κτίρια ή σε τμήμα τους.

 

στ) Σε προσθήκες κατ' επέκταση σε υπάρχοντα την 25-08-1979 κτίρια ή σε νέα κτίρια, σε ό, τι αφορά μόνο διαιρεμένες κάθετες ιδιοκτησίες σε περισσότερα από ένα αυτοτελή κτίρια, κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971, που έχουν συσταθεί νόμιμα πριν από την 25-08-1979. Η καταβολή της μειωμένης εισφοράς στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο εάν το τμήμα του όλου οικοπέδου, που κατά την πράξη σύστασης των διαιρεμένων ιδιοκτησιών προορίζεται για αποκλειστική χρήση της συγκεκριμένης κάθετης ιδιοκτησίας, πληροί τις προϋποθέσεις μίας τουλάχιστον από τις παραπάνω α, β, γ, δ και ε περιπτώσεις.

 

4. Η μειωμένη εισφορά των περιπτώσεων της παραγράφου 3 καταβάλλεται από τους υπόχρεους εφόσον αυτοί δεν εφαρμόζουν κατά την κρίση τους την περίπτωση α ή β της παραγράφου 2 του άρθρου 310.

 

5. Σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης των κτιρίων ή τμήματός τους που συνεπάγεται αύξηση των απαιτούμενων από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου θέσεων στάθμευσης, επιβάλλεται η δημιουργία των επί πλέον θέσεων στάθμευσης για να επιτραπεί από την πολεοδομική υπηρεσία η νέα χρήση. Οι παραβάτες τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και υπόκεινται σε πρόστιμο ίσο προς το τριπλάσιο της εισφοράς που αντιστοιχεί στις παραπάνω επί πλέον θέσεις στάθμευσης κατά το χρόνο της επιβολής του προστίμου.

 

Για το πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου 6. Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου όταν πρόκειται για χρήσεις που απαιτείται, κατά τις οικείες διατάξεις, η χορήγηση άδειας οποιασδήποτε αρχής. η άδεια αυτή δεν χορηγείται χωρίς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για δημιουργία των θέσεων στάθμευσης.

 

6. Για την αυθαίρετη μεταβολή χρήσης των κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, οι παραβάτες τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και υπόκεινται στην επιβολή προστίμου ίσου προς το τριπλάσιο της κατά το άρθρο 314 εισφοράς που αντιστοιχεί στον υπόψη χώρο στάθμευσης, κατά το χρόνο επιβολής του προστίμου. Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη θέση του ακινήτου οικονομικής αρχής, ύστερα από έκθεση αρμόδιου υπαλλήλου της, με την οποία διαπιστώνεται η μεταβολή της χρήσης. Τυχόν απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του προστίμου και την επίλυση των διαφορών λόγω της επιβολής του, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

 

7. Τιμωρείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2094/1992) με πρόστιμο δεκαπλάσιο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όποιος καταλαμβάνει αυθαίρετα χώρο στάθμευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση του χώρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.