Προεδρικό διάταγμα 160/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας ορισμένου χρόνου πρέπει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου να υποβάλλει το αργότερο εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος, σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συνοδευόμενη από:

 

α) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία 23,50 €.

 

β) Απλό αντίγραφο της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου (5 ετών) η οποία έληξε στις 31-12-2002.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 όπως ισχύει, του εκμεταλλευτή ή των συνεκμεταλλευτών του συνεργείου ό,τι δεν υπάγονται στις στερήσεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1763/1988 από αμετάκλητη καταδίκη με ανυποταξία ή λιποταξία.

 

δ) Θεωρημένο αντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3100/1954 (ΦΕΚ 254/Α/1954) ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του νόμου 1575/1985.

 

Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή άδειας, τότε προσκομίζεται αντίστοιχο επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή άδειας υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το δελτίο αναγγελίας προσλήψεως ή τη θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.

 

ε) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ, ή αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για ανανέωση ή εξ αρχής χορήγηση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

 

στ) Σχεδιάγραμμα της κατόψεως ή των κατόψεων των χώρων εργασίας του συνεργείου (σε κατάλληλη κλίμακα, σε δύο αντίγραφα), με τα βασικά τους στοιχεία (υποστυλώματα, πόρτες, παράθυρα, βασικές διαστάσεις, συνολικό εμβαδόν) και τους βοηθητικούς χώρους, στις οποίες απεικονίζονται τα εγκατεστημένα μηχανήματα (και οι τυχόν τάφροι επιθεώρησης) στην πραγματική τους μορφή με κλίμακα, το καθένα με αύξοντα αριθμό και υπόμνημα με αντιστοίχιση των αριθμών με τα μηχανήματα. Το σχεδιάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο μηχανικό. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Υπηρεσία σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή για τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου.

 

ζ) Τεχνικό απογραφικό δελτίο, με κατάλληλη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία της όλης εγκατάστασης, εις απλούν. Το δελτίο υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο μηχανικό και υποβάλλεται στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή μορφή.

 

η) Προϋπολογισμό δαπάνης των εγκαταστάσεων εις διπλούν, μαζί με τα προβλεπόμενα από τα εδάφια α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 224/1997 αποδεικτικά.

 

θ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εφόσον έχει λήξει η διάρκεια της παλαιάς έγκρισης.

 

ι) Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το συνεργείο ευρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις κείμενες Πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία συνεργείων.

 

2. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφ όσον αυτά πληρούν του όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου, με τις εγκαταστάσεις του, διαρκείας 3 ετών, που αρχίζει την 01-01-2004 και λήγει την 31-12-2006.

 

Σε περίπτωση που από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό όριο για την απομάκρυνση των ήδη λειτουργούντων συνεργείων, η ισχύς της χορηγούμενης άδειας λειτουργίας δεν μπορεί πάντως να εκτείνεται πέραν από το όριο αυτό.

 

3. Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας (λόγω μετεγκατάστασης) για το υπόλοιπο του χρόνου ήτοι μέχρι 31-12-2006, με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

α. Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο στον ίδιο ή όμορο Δήμο ή Κοινότητα.

 

β. Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος και για την νέα θέση του συνεργείου.

 

Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου, στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου όπως και τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 224/1997.

 

Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης χορηγείται για τον υπόλοιπο χρόνο ισχύος της άδειας, δηλαδή μέχρι 31-12-2006. Μετά την λήξη της ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 όπως ισχύει.

 

4. Σε περίπτωση που αλλάξει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή, η οποία ισχύει για το υπολειπόμενο χρόνο της παλαιάς άδειας. Για την χορήγηση της άδειας αυτής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.