Προεδρικό διάταγμα 224/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση της παραπάνω αδείας ορισμένου χρόνου, θα πρέπει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου να υποβάλει το αργότερο εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 

α) Γραμμάτιο κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 8.000 δραχμών.

 

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο αντίτυπα, υπό κλίμακα 1:500, στο οποίο θα καταγράφεται έκταση σε απόσταση 50 m από τα όρια του συνεργείου, εκτός των συνεργείων της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 για τα οποία η απόσταση θα είναι 150 m και θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή καθώς επίσης και η θέση του κτιρίου του συνεργείου με τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων), το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και ιδιαίτερα, τυχόν υπάρχοντες ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή μνημεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίου, βρεφονηπιακοί σταθμοί ή γηροκομεία.

 

γ) Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου συνεργείου, σε δύο αντίτυπα, σε κλίμακα 1:50 (ή 1:100 σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων) που να εμφανίζουν:

 

i) τις κατόψεις όλων των επιπέδων των χώρων εργασίας του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία τους και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κ.λ.π.), όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και τυχόν συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων.

 

ii) Ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραμπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.

 

δ) Σε περίπτωση παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, μελέτη εργονομικής λειτουργικότητας του συνεργείου η οποία υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, με καθορισμό θέσεων εργασίας υπογραφόμενη από διπλωματούχο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό.

 

ε) Σε περίπτωση παρέκκλισης από τις διατάξεις των άρθρων 2, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, 7, παράγραφοι 1, 3, 5 και 11 παράγραφος 1)β του προεδρικού διατάγματος 78/1988, αιτιολογική έκθεση δυνατότητας λειτουργίας του συνεργείου σε ότι αφορά τα ύψη των χώρων, τις κλίσεις, τα πλάτη και ακτίνες καμπυλότητας ανόδων - καθόδων του συνεργείου, υποβαλλόμενη σε δύο αντίτυπα και υπογραφόμενη από διπλωματούχο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό.

 

στ) Τεχνική έκθεση σε δύο αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές.

 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 5, του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) ή από άλλες σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα συνεργεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, υποβάλλεται μελέτη, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, η στάθμη θορύβου και κραδασμών με και χωρίς τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του προεδρικού διατάγματος 1180/1981.

 

η) Μελέτη σε 2 αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού στις αίθουσες εργασίας του συνεργείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 78/1988. Ειδικότερα για τα συνεργεία της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αέρα και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος όπως αυτό το άρθρο έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των αερίων πτητικών ενώσεων (VOC) τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο.

 

θ) Προϋπολογισμό της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, σε 2 αντίτυπα υπογραφόμενα από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό που συνέταξε τις μελέτες και από τον ενδιαφερόμενο.

 

ι) Προκειμένου για συνεργείο που είναι εγκατεστημένο σε χώρους πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία συνεργείου από τον ισχύοντα κανονισμό της πολυκατοικίας.

 

ι)α) Υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού ότι το συνεργείο δεν υπόκειται στις απαγορεύσεις του άρθρου 1, παράγραφος 2, εδάφια α), γ) και ε) του προεδρικού διατάγματος 78/1988.

 

ι)β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 του αιτούντος ότι αυτός δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1763/1988 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.

 

ι)γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 678/Β/1990) επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986.

 

ι)δ) Άδεια οικοδομής εφόσον υφίσταται ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση.

 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτούνται

 

(i) βεβαίωση της δασικής υπηρεσίας ότι δεν βρίσκεται σε δασική έκταση

(ii) βεβαίωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ότι δεν αντίκειται στον αρχαιολογικό νόμο και

(iii) βεβαίωση του Δήμου ή Κοινότητας ότι δεν βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο.

 

ι)ε) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3100/1954 (ΦΕΚ 254/Α/1954) ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του νόμου 1575/1985. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερομένου πτυχίου ή αδείας, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως ή τη θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.

 

ι)στ) Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία συνεργείων.

 

2. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου, με τις εγκαταστάσεις του, διαρκείας 5 ετών, που αρχίζει την 01-01-1998 και λήγει την 31-12-2002, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης υποβολής των εξής συμπληρωματικών δικαιολογητικών:

 

α) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή στα Παραρτήματα αυτού η την εξουσιοδοτημένη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τράπεζα, της αμοιβής του συντάξαντος τη μελέτη Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο από 30-05-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 134/Α/1956), όπως αυτό ισχύει.

 

β) Αποδεικτικό κατάθεσης των από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α/1940) του νόμου [Ν] 546/1943 (ΦΕΚ 284/Α/1943) οριζομένων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% και ΕΜΠ 1% επί της αμοιβής του Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού που συνέταξε τη μελέτη καθώς και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% και ΕΜΠ 0.5% επί του προϋπολογισμού δαπάνης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

γ) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου τόσο για τη μελέτη όσο και για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου.

 

δ) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στην οποία αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος της. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπευθύνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή). Αντί του πιστοποιητικού, αρκεί η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης της οικείας Πυροσβεστικής Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση του ως άνω πιστοποιητικού.

 

3. Αρμόδια για τη θεώρηση των σχετικών πινάκων αμοιβής των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής των κρατήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο

 

β) της προηγούμενης παραγράφου, είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τους νομούς όπου υπάρχουν Παραρτήματά του, για δε τους υπόλοιπους νομούς, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των νομών.

 

4. Προ της παρέλευσης της προθεσμίας ισχύος της άδειας ορισμένου χρόνου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 όπως τροποποιήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 416/1991 και 38/1996. Σε αντίθετη περίπτωση, το συνεργείο σφραγίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

5. Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για λόγους ανωτέρας βίας με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

α) Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει στον ίδιο ή όμορο Δήμο ή Κοινότητα.

 

β) Πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος και για τη νέα θέση του συνεργείου.

 

Για τη Χορήγηση άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου, στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

 

Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης χορηγείται για το υπόλοιπο της ισχύος της παλαιάς αδείας, ήτοι μέχρι τις 31-12-2002. Μετά τη λήξη της, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988.

 

6. Σε περίπτωση που αλλάξει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, απαιτείται έκδοση αδείας λειτουργίας στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή, η οποία ισχύει για τον υπολειπόμενο χρόνο της παλαιάς αδείας. Για τη χορήγηση της αδείας αυτής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.