Προεδρικό διάταγμα 224/97

ΠΔ 224/1997: Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25-02-1988, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 224/1997: Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25-02-1988, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων αυτών, (ΦΕΚ 169/Α/1997), 29-08-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 1575/1985 προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών (ΦΕΚ 207/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995) και το άρθρο 1 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Την υπ' αριθμόν 566/26-09-1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 910/Β/1996).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Όροι και προϋποθέσεις

Άρθρο 3: Διαδικασία χορήγησης αδείας λειτουργίας

Άρθρο 4

 

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-08-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.