Προεδρικό διάταγμα 16/4/98b

ΠΔ 16-04-1998: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 1 Αγία Παρασκευή - Καλαμιές του Δήμου Ελληνικού και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης των δήμων Ελληνικού και Αργυρούπολης (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-04-1998: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 1 Αγία Παρασκευή - Καλαμιές του Δήμου Ελληνικού και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης των δήμων Ελληνικού και Αργυρούπολης (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 372/Δ/1998), 01-06-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 3) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1982) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστή δόμησης του κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

6. Την 35877/1806/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ελληνικού (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 238/Δ/1990), όπως επαναδημοσιεύθηκε με την 111581/8448/1993 απόφαση (ΦΕΚ 52/Δ/1994) και τροποποιήθηκε με την 68275/3887/1994 απόφαση Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αργυρούπολης και τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ελληνικού (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 716/Δ/1994).

 

7. Την 26962/1258/1988 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αργυρούπολης (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 311/Δ/1988) όπως αναδημοσιεύτηκε με την 63846/3188/1994 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 666/Δ/1994) και τροποποιήθηκε με την 93008/7096/1994 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1256/Δ/1994).

 

8. Τα 178502/26-07-1993, 187112/23-02-1955 έγγραφα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

9. Την 16734/19-06-1997 απόφαση Νομαρχίας Αθηνών Επικύρωση, καθορισμού οριογραμμής ρέματος Ραχώνων στο Δήμο Ελληνικού μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Αεροπορίας.

 

10. Την 131/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελληνικού.

 

11. Την 285/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργυρούπολης.

 

12. Την 14/14-04-1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχία Πειραιά.

 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Τις 394/1995, 137/1997 και 126/1998 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-04-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.