Προεδρικό διάταγμα 17/9/99

ΠΔ 17-09-1999: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 5 (Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης ή Κατσαφαρέικα) του Δήμου Νέας Ερυθραίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-09-1999: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 5 (Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης ή Κατσαφαρέικα) του Δήμου Νέας Ερυθραίας, (ΦΕΚ 742/Δ/1999), 11-10-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 (παράγραφος 2)α) του νόμου 998/1979 Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Την 81787/4622/1998 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Γεωργίας Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Ερυθραίας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 894/Δ/1998) όπως επαναδημοσιεύθηκε με την 87208/4776/1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας (ΦΕΚ 1062/Δ/1996).

 

7. Την 33068/6778/1997 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 5 Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης ή Κατσαφαρέικα του Δήμου Νέας Ερυθραίας (νομού Αττικής).

 

8. Την 3396/1998 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας, Κωνσταντίνο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά (ΦΕΚ 1165/Δ/1998).

 

9. Τα 119446/9516/1987, 70026/2752/1995, 87392/3318/1987, 77461/4365/96/1997, 69464/2467/1997 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας, Διεύθυνσης προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

 

10. Τις 119/1995, 211/1995, 145/1996, 218/1996, 243/1996, 163/1998 και 191/1998 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ερυθραίας.

 

11. Την 7/1997 (συνεδρία 8) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχιακού διαμερίσματος Αθηνών, Ανατολικού Τομέα.

 

12. Τις 274/1997, 225/1998 και 52/1999 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Τις 204/1998 και 233/1999 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-09-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.