Προεδρικό διάταγμα 18/4/94c

ΠΔ 18-04-1994: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών των επαρχιών Οιτύλου και Γυθείου του νομού Λακωνίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με τα από 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/1978) και 20-07-1979 (ΦΕΚ 447/Δ/1979) προεδρικά διατάγματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-04-1994: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών των επαρχιών Οιτύλου και Γυθείου του νομού Λακωνίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με τα από 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/1978) και 20-07-1979 (ΦΕΚ 447/Δ/1979) προεδρικά διατάγματα, (ΦΕΚ 419/Δ/1994), 04-05-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγραφος 1) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος α) του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 170/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Την 392/1992 γνωμοδότηση της Κοινότητας Κότρωνα.

 

6. Το 65774/3449/19-05-1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς τις κοινότητες των επαρχιών Γυθείου και Οιτύλου και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Το 6335/1500/18-02-1993 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς το Υπουργείο Πολιτισμού και το γεγονός ότι η προθεσμία της περίπτωσης γ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984) παρήλθε άπρακτη.

 

8. Την 73/1993 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 35/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-04-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.