Προεδρικό διάταγμα 1/7/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίφραξις των γηπέδων δύναται να ανέρχεται μέχρις ύψους 1,50 m. Αυτή δύναται να κατασκευάζεται και δια προσωρινών κατασκευών ήτοι συρματοπλεγμάτων, πασσάλων κ.λ.π.

 

Παρά τις Εθνικές και Επαρχιακές οδούς η περίφραξις δέον όπως απέχει από των ορίων της οδού 6 m, συνυπολογιζομένων τούτων εις την αρτιότητα των γηπέδων.

 

2. Παν κτίσμα, ανεγειρόμενο επί γηπέδων υπαγομένων εις τα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος, τα μορφολογικά στοιχεία αυτού, ως και οι όψεις των κτιρίων και οι σχέσεις των καλυμμένων με τους ακάλυπτους χώρους υπόκεινται εις την κρίση της Επιτροπής ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Δια τα γήπεδα τα υπαγόμενα εις τα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος, η ζώνη παραλίας η ελευθέρα κτισμάτων θα παραμείνει με τις ισχύουσες σήμερον διατάξεις.

 

4. Εντός των περιοχών των εμφαινομένων εις τα στο παρόν Διάταγμα μνημονευόμενα διαγράμματα απαγορεύονται:

 

α) Η δια του από 23-09-1972 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 07-08-1967 βασιλικού διατάγματος περί εγκαταστάσεων προς παραθερισμό (ΦΕΚ 259/Δ/1967) επιτρεπομένη εγκατάστασις λυομένων οικισμών.

 

β) Η ανέγερσις βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων.

 

γ) Κατ' εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου β' επιτρέπεται η ανέγερσις βιομηχανικών εγκαταστάσεων εις τις διαγραμμισμένες περιοχές τις εμφαινόμενες εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/5244/1978 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

Ως όροι και περιορισμοί δόμησης των Βιομηχανικών εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν εντός των δια του παρόντος καθοριζόμενων περιοχών ισχύουν οι κατά περίπτωση καθορισθέντες για των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος διατάγματος πλην του ύψους και του μεγίστου αριθμού ορόφων οι οποίο καθορίζονται ως κάτωθι:

 

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστο ύψος 11 m.

 

pd.26.4.78

 

δ) Επίσης, κατ' εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου β επιτρέπεται η επέκτασις υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων.

 

Εις περιοχήν βορείως του οικισμού Νέων Μουδανιών και εντός της ζώνης των 500 m αυτού μεταξύ της Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης - Κασσάνδρας και των 500 m εκ της θαλάσσης κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος ως τούτο αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 3 του από 18-10-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 614/Δ/1979).

 

Δια την επέκτασιν των ως άνω βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων των κειμένων εντός της δια του παρόντος καθοριζομένης περιοχής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφος 4) του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

Ως όροι και περιορισμοί δομήσεως των ανεγερθησομένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντός των δια του παρόντος καθοριζομένων περιοχών ισχύουν οι κατά περίπτωσιν καθορισθέντες δια των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος Διατάγματος πλην του ύψους και του μεγίστου αριθμού ορόφων οι οποίοι καθορίζονται ως κάτωθι: Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3 και μέγιστον ύψος 11 m.

 

ε) Επίσης κατ' εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου (β) επιτρέπεται:

 

ε)1. Μέσα στη ζώνη των 1000 m από τη γραμμή παραλίας και σε απόσταση μικρότερη των 1500 m από τα όρια των οικισμών, η εγκατάσταση των παρακάτω μονάδων:

 

(οι προτασσόμενοι αριθμοί είναι οι κωδικοί αριθμοί της στατιστικής ταξινόμησης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος).

 

206.1. Αρτοποιία.

206.3. Ζαχαροπλαστική.

209.5. Παρασκευή φύλλων κρούστας και κανταϊφιών.

209.8. Παραγωγή πάγου εξ ύδατος.

237.2. Νεροτριβή.

301.2. Βουλκανιζατέρ.

333.1. Αγγειοπλαστική, κατασκευή ειδών εκ πηλού πλην των δι' οικοδομές.

379.0. Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών.

381.2. Ναυπηγεία ξύλινων σκαφών μικρότερων των 12 m.

381.4. Επισκευή σκαφών.

384.0. Επισκευή αυτοκινήτων.

386.0. Επισκευή μοτοσυκλετών και ποδηλάτων.

651.0. Πρατήριο υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

 

ε)2. Πέραν του 1 km από τη γραμμή παραλίας επιτρέπεται η εγκατάσταση εκτός των μονάδων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση ε)1 και των παρακάτω:

 

201.5 Αναπαραγωγή πουλερικών (εκκολαπτήρια) μέχρι 10.000 κότες ανά ημέρα.

202.1. Παρασκευή διατηρουμένου γάλακτος, βουτύρου, γιαούρτης.

202.2. Τυροκομία.

203.4. Παρασκευή βρωσίμων ελαιών.

204.1. Έκθλιψη ελαιών.

205.1. Άλεση δημητριακών.

208.5. Παρασκευή αποφλοιουμένων, καβουρδισμένων και αλμυρών ξηρών καρπών και σπόρων.

209.2. Επεξεργασία μελιού.

209.7. Παρασκευή τροφών για ζώα και πτηνά.

212.0 Οινοποιία.

231.5. Υφαντήρια.

237.1. α. Βαφεία, τυποβαφεία και φινιστήρια μέχρι 200 kg/ημέρα.

251.1. Πρώτη κατεργασία ξύλου.

251.4. Κατασκευή ξυλείας για τη βαρελοποιία, καρροποιία, σαγματοποιία, λεμβοποιία, κ.λ.π.

252.2. Κατασκευή κουφωμάτων, ρολών, παραθύρων και κλιμάκων από ξύλο.

336.0 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

353.2. Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών δι οικοδομές από σίδηρο.

353.3. Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, πλην σιδήρου.

361.2. Επισκευή μηχανών εσωτερικής καύσης.

369.9. Λοιπά μηχανουργεία μόνον για επισκευή πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών.

399.6. Κατασκευή επιγραφών σημάτων και διακριτικών εν γένει.

 

ε)3. Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση μονάδων βιομηχανιών ή βιοτεχνιών χαμηλής ή μέσης όχλησης, που λειτουργούν νόμιμα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εντός σχεδίου πόλεων ή εντός ορίων οικισμών των ζωνών που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις ε)1 και ε)2, σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000 m από την παραλία.

 

Η κατά τα ανωτέρω μετεγκατάσταση επιτρέπεται και σε μονάδες βιομηχανίας, βιοτεχνίας έστω και αν δεν περιλαμβάνονται στις μονάδες που αναφέρονται στην περίπτωση ε)2 της παρούσας παραγράφου.

 

Δεν επιτρέπεται η μετεγκατάσταση μονάδων που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές χαρακτηριστικές για βιομηχανική χρήση (ΒΙΠΑ-ΒΙΠΕ).

 

Για τη χορήγηση οικοδομικής αδείας για την ως άνω μετεγκατάσταση απαιτείται η διαδικασία που αναφέρεται στην περίπτωση ε)4 της παραγράφου αυτής (νέα αρίθμηση της περίπτωσης ε)3), με εξαίρεση ότι:

 

Η απόφαση του οικείου Νομάρχη για τη σκοπιμότητα μετεγκατάστασης και τον καθορισμό της νέας θέσης εγκατάστασης της βιομηχανίας βιοτεχνίας, εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

ε)4. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας για όλες τις παραπάνω βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες απαιτούνται πλην των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις και τα κάτωθι:

 

Υποβολή και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 (ΦΕΚ 193/Α/1981) τύπου Β στην Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος η οποία βεβαιώνει επίσης και για τον βαθμό όχλησης της μονάδας που πρέπει να ανήκει στις χαρακτηριζόμενες με μέσο ή χαμηλό βαθμό όχλησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του αρμόδιου Δασαρχείου, και του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (ΥΠΠΕ).

 

Απόφαση του οικείου Νομάρχη για την σκοπιμότητα εγκατάστασης της μονάδας και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία και τον καθορισμό της θέσης της.

 

Η απόφαση αυτή του Νομάρχη εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

ε)5. Ως όροι δόμησης των ανεγερθησομένων βιομηχανικών μονάδων ισχύουν για όσες μεν εγκαθίστανται στη ζώνη πέραν του 1 km από την παραλία, εκείνοι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και για όσες εγκαθίστανται στη ζώνη του 1 km από την παραλία, εκείνοι που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ίδιου προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το από 26-04-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 249/Δ/1978), με το άρθρο 2 του από 14-09-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 576/Δ/1981), με το άρθρο 1 του από 11-01-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 16/Δ/1985), με το άρθρο 1 του από 21-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 846/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.