Προεδρικό διάταγμα 20/11/17

ΠΔ 20-11-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς (νομού Αττικής) στην περιοχή Καστέλα με άρση απαλλοτρίωσης, επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-11-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς (νομού Αττικής) στην περιοχή Καστέλα με άρση απαλλοτρίωσης, επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/2017), 19-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1, 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), καθώς και του άρθρου 32 του εν λόγω νόμου, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 περιπτώσεις α και γ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως η παράγραφος 4 περίπτωση α αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 35 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

8. Την υπ' αριθμόν 78946/4063/1987 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πειραιά (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 79/Δ/1988), όπως ισχύει.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 1937/2006 και Α2786/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

10. Την υπ' αριθμόν 2323/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

11. Τις υπ' αριθμόν Σ1/2015 και ΑΣ3359/2016 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

12. Την υπ' αριθμόν 67/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

 

13. Το υπ' αριθμόν 5439/15.7.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων προς το Δήμο Πειραιώς και το γεγονός ότι η προθεσμία του άρθρου 154 παράγραφοι 1, 2, 3 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας παρήλθε άπρακτη.

 

14. Τις υπ' αριθμόν 58/συνεδρία 12η/20-11-2015, 59/συνεδρία 12η/20-11-2015 και 7/συνεδρία 2η/26-05-2016 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

15. Την υπ' αριθμόν 41/4η/29-06-2016 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

16. Το υπ' αριθμόν 7172/06-07-2016 έγγραφο και το υπ' αριθμόν 9/27-03-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 217/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-11-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.